Recursos a disposició de la institució de la Síndica

REGLAMENT DEL/LA SÍNDIC/A MUNICIPAL DE GREUGES DE TERRASSA
CAPÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS


Article 3. Recursos a disposició de la institució del Síndic/a
 

1. L’Ajuntament de Terrassa destinarà els recursos econòmics i personals necessaris per a garantir el correcte desenvolupament de les tasques que li són atribuïdes al Síndic/a Municipal de Greuges.
 

2. Tots els òrgans i personal de l’Ajuntament de Terrassa i els seus organismes dependents tenen l’obligació de col·laborar amb el Síndic/a Municipal de Greuges en tot allò que requereixi, en el decurs de les investigacions que dugui a terme per a supervisar les activitats de l’administració local.
 

3. En tot allò que el/la Síndic/a pugui precisar per al correcte desenvolupament de les seves funcions, podrà requerir de l’Ajuntament l’assistència i cooperació necessàries, que se li hauran de facilitar amb caràcter preferent i urgent.
 

4. El càrrec de Síndic/a de Greuges pot ser remunerat. El seu nomenament determinarà el nivell de dedicació exigible i la retribució que comportarà l’exercici del càrrec.


En cas de dedicació exclusiva la retribució serà la prevista per un regidor de govern i donat/da d’alta en el Règim general de la Seguretat Social. En aquest supòsit, la seva dedicació serà incompatible amb qualsevol activitat professional, mercantil i laboral, excepte l’activitat docent.


En el cas que la dedicació sigui parcial la indemnització serà la prevista per un regidor a l’oposició. Igualment li serà d’aplicació el règim d’incompatibilitats que corresponen als càrrecs electes de l’Ajuntament, pel que fa contractació o realització d’activitats professionals davant l’Ajuntament.

Pressupost de l'Oficina de la Síndica

i transparència de la Institució

L’Oficina de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa compta amb un pressupost de 3.716€ per a l’exercici 2020.

La Síndica compta a la seva Oficina amb el suport de tres persones: una assessora jurídica, un comunicador i una administrativa.

Per a més informació, podeu descarregar-vos el Pressupost 2020 de l'Ajuntament de Terrassa o consultar la web:

https://seuelectronica.terrassa.cat/documents/1713088/0/Despeses+per+prog+i+capitols+2020.pdf/10d56447-5bf1-4b46-9010-985f2ec4f28e

Per a més informació, podeu descarregar-vos el Pressupost 2020 de l'Ajuntament de Terrassa o consultar la web:

https://seuelectronica.terrassa.cat/documents/1713088/0/P08+Pressupost+Despeses+2020.pdf/e8acc3d3-4dde-4091-8419-d008e0df0466

Convenis de Col·laboració

Transparència al Síndic de Catalunya

La llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atribueix al Síndic de Greuges la competència per a avaluar-ne el compliment per part dels subjectes obligats.

INFORMES ANUALS SOBRE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

 

 

Podeu accedir a través del següent enllaç a tota la documentació publicada pel Síndic de Greuges de Catalunya.

Masia Freixa


Plaça Josep Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa

Tel: 93 739 70 78

  • White Twitter Icon

© 2018 

Eva Cid, Lídia Paloma i Ada Salgado

Darrera actualització: setembre de 2020