Pressupost de l'Oficina de la Síndica

i transparència de la Institució

L’Oficina de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa compta amb un pressupost de 3.716€ per a l’exercici 2020.

La Síndica compta a la seva Oficina amb el suport de tres persones: una assessora jurídica, un comunicador i una administrativa.

Per a més informació, podeu descarregar-vos el Pressupost 2020 de l'Ajuntament de Terrassa o consultar la web:

https://seuelectronica.terrassa.cat/documents/1713088/0/Despeses+per+prog+i+capitols+2020.pdf/10d56447-5bf1-4b46-9010-985f2ec4f28e

Per a més informació, podeu descarregar-vos el Pressupost 2020 de l'Ajuntament de Terrassa o consultar la web:

https://seuelectronica.terrassa.cat/documents/1713088/0/P08+Pressupost+Despeses+2020.pdf/e8acc3d3-4dde-4091-8419-d008e0df0466

Codi Ètic, de la bona conducta i de les bones pràctiques del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa

El/la Síndic/a Municipal de Greuges, com a defensor/a dels drets i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes, esdevé una Institució independent, imparcial, oberta i transparent cap a la ciutadania i l’Administració. En conseqüència, el Síndic/a, en l’exercici de les funcions que té assignades, ha de donar compliment a les obligacions inherents al càrrec que ostenta i actuar d’acord amb els principis de l’ètica, de la bona conducta i de les bones pràctiques.


L'elaboració d'aquest Codi Ètic s'inspira, bàsicament, en les directrius marcades per l'aprovació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquest sentit, i amb la finalitat de prevenir qualsevol qüestió relacionada amb la integritat i les bones pràctiques en el sí de la Institució del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, cal que quedin establerts uns principis i unes regles de conducta ètica que vinculin i inspirin l’activitat del/la Síndic/a i del personal al seu servei.


En aquest Codi Ètic s’entén per bones pràctiques el conjunt de regles, recomanacions i compromisos que ha de complir el/la Síndic/a en l'exercici de les seves funcions, tot prevenint possibles problemes d’integritat en el seu sentit ètic i deontològic. En efecte, el/la Síndic/a assumeix en el desenvolupament de la seva tasca un compromís de responsabilitat amb les pròpies actuacions i de respecte pels drets de les persones.


El Síndic/a és una Institució ètica i socialment responsable i respectuosa amb els ciutadans i ciutadanes que s'adrecen buscant empara i condemna qualsevol forma de corrupció, manifestant el seu ferm compromís amb el compliment de la legalitat sense cap tolerància envers qualsevol acte contrari al seu Codi Ètic.


Les regles que s’inclouen a continuació es fonamenten en els principis i els valors ètics de la Institució i esdevenen, a partir de la seva aprovació, una norma que ha de respectar i complir el/la Síndic/a i totes les persones que treballen al seu servei.

Document complet

Convenis de Col·laboració

Transparència al Síndic de Catalunya

La llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atribueix al Síndic de Greuges la competència per a avaluar-ne el compliment per part dels subjectes obligats.

INFORMES ANUALS SOBRE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

 

 

Podeu accedir a través del següent enllaç a tota la documentació publicada pel Síndic de Greuges de Catalunya.

Recursos a disposició de la institució de la Síndica

REGLAMENT DEL/LA SÍNDIC/A MUNICIPAL DE GREUGES DE TERRASSA
CAPÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS


Article 3. Recursos a disposició de la institució del Síndic/a
 

1. L’Ajuntament de Terrassa destinarà els recursos econòmics i personals necessaris per a garantir el correcte desenvolupament de les tasques que li són atribuïdes al Síndic/a Municipal de Greuges.
 

2. Tots els òrgans i personal de l’Ajuntament de Terrassa i els seus organismes dependents tenen l’obligació de col·laborar amb el Síndic/a Municipal de Greuges en tot allò que requereixi, en el decurs de les investigacions que dugui a terme per a supervisar les activitats de l’administració local.
 

3. En tot allò que el/la Síndic/a pugui precisar per al correcte desenvolupament de les seves funcions, podrà requerir de l’Ajuntament l’assistència i cooperació necessàries, que se li hauran de facilitar amb caràcter preferent i urgent.
 

4. El càrrec de Síndic/a de Greuges pot ser remunerat. El seu nomenament determinarà el nivell de dedicació exigible i la retribució que comportarà l’exercici del càrrec.


En cas de dedicació exclusiva la retribució serà la prevista per un regidor de govern i donat/da d’alta en el Règim general de la Seguretat Social. En aquest supòsit, la seva dedicació serà incompatible amb qualsevol activitat professional, mercantil i laboral, excepte l’activitat docent.


En el cas que la dedicació sigui parcial la indemnització serà la prevista per un regidor a l’oposició. Igualment li serà d’aplicació el règim d’incompatibilitats que corresponen als càrrecs electes de l’Ajuntament, pel que fa contractació o realització d’activitats professionals davant l’Ajuntament.

Masia Freixa


Plaça Josep Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa

Tel: 93 739 70 78

  • White Twitter Icon

© 2018 

Eva Cid, Lídia Paloma i Ada Salgado

Darrera actualització: juliol de 2020