top of page

Tramitació

Admesa la queixa, la Síndica promourà l’oportuna investigació sumària i informal per l’esclariment de la mateixa.

 

Es donarà compte del contingut substancial de la queixa a l’Ajuntament, per tal que en el termini d’1 mes, prorrogable a criteri de la Síndica d’acord amb les circumstàncies de cada cas, elabori i presenti un informe justificatiu mitjançant escrit sobre els fets objecte de la queixa.

La Síndica té dret a accedir als antecedents, les dades i les informacions que es trobin en poder dels Serveis de l’Ajuntament o dels seus ens dependents i resultin necessaris per al desenvolupament de la seva funció.


La Síndica ha de suspendre la tramitació si en el transcurs de les investigacions observés indicis que s’han comès infraccions susceptibles de correcció o, si un cop iniciada la tramitació, s’iniciés un procediment en l’àmbit judicial en base als mateixos fets que motivaren la queixa o reclamació. Tanmateix, la Síndica també podrà suspendre la tramitació en aquells casos que ho consideri oportú per una millor resolució i el termini no podrà ser mai superior a 3 mesos i haurà de ser motivat i notificat a la persona interessada.

Termini

La Síndica ha de resoldre i comunicar la decisió que s’adopti en el termini màxim de 3 mesos, sense comptar el període entre la petició d’informació de la Síndica i el lliurament de l’Ajuntament de l’informe justificatiu previst a l’art. 15.2 del Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa.

Resolució

La decisió que adopti la Síndica de Greuges podrà consistir en:


1. Estimació del greuge presentat per la persona o col·lectius legitimats.
En aquest cas, la Síndica podrà formular les recomanacions, els suggeriments, 
els advertiments i els recordatoris que cregui convenients a l’Ajuntament.


2. Desestimació del greuge presentat per la persona o col·lectius legitimats.
En aquest cas, la Síndica haurà d’informar als reclamants dels motius pels quals
considera que l’actuació de l’Ajuntament és conforme. Tot i així, sens perjudici del caràcter desestimatori, la Síndica també podrà formular els suggeriments, els advertiments, les recomanacions i els recordatoris que consideri convenients a l’Ajuntament.

 


La Síndica podrà també fer propostes de terminacions convencionals d’un procediment, mitjançant fórmules de conciliació a l'arbitratge i la mediació entre el particular i l’Administració.

La decisió de la Síndica no serà objecte de recurs de cap tipus.


L’Ajuntament haurà de comunicar expressament, en el termini de 2 mesos de la notificació de la resolució, si accepta o no els suggeriments, els advertiments, les recomanacions i els recordatoris fets per la Síndica.

bottom of page