top of page

Temes

En data 30 d’octubre de 2003 el Ple Municipal de l’Ajuntament de Terrassa va crear, d’acord amb el que preveu el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, com a òrgan institucional encarregat de vetllar pels drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa en les seves relacions amb l’Ajuntament i amb els seus organismes autònoms i empreses dependents, dins l’àmbit de competències i en la forma que regula el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, amb independència i objectivitat absolutes, i sense cap sotmetiment a mandats imperatius ni a instruccions jeràrquiques.

Convenis de Col·laboració amb Entitats de Terrassa

REGLAMENT DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES DE TERRASSA

Article 22. La col·laboració amb altres ens públics i corporacions de dret públic


El/la Síndic/a Municipal de Greuges podrà establir relacions de col·laboració amb altres ens públics i corporacions de dret públic, com ara els col·legis professionals o els gremis d’oficis, quan els drets i interessos dels ciutadans/es en surtin o en puguin sortir beneficiats.

La Síndica Municipal de Greuges de Terrassa ha signat cinc convenis de col·laboració amb entitats de la ciutat de Terrassa:

 

I afegim a continuació el:

Conveni de Col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i els diferents Síndics i Defensors Locals

Associació Prou Barreres

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SÍNDICA MUNICIPAL DE GREUGES DE TERRASSA I L'ASSOCIACIÓ PROU BARRERES PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

L'any 2002 es va fundar Terrassencs Disminuïts Físics Associats -DISMIFISICS-, una associació per al suport a les persones amb discapacitat de Terrassa, i que té com a principals objectius:

 

 • Promoure l'accessibilitat integral i la no discriminació per a raons d'edat, discapacitat o característiques funcionals.

 • La lluita per un model de ciutat que garanteixi l'accessibilitat a les persones a integració de les persones amb discapacitat.

 • Col·laborar amb les diferents entitats ciutadanes i administracions públiques en matèria d'integració de les persones amb discapacitat.


L'associació DISMIFISICS va canviar el seu nom, passant a denominar-se "PROU BARRERES".

Document: Associació Prou Barreres

conveni_sindica_proubarreres01.jpg
conveni_sindica_proubarreres02.jpg
conveni_sindica_proubarreres03.jpg
conveni_sindica_proubarreres05.jpg
conveni_sindica_proubarreres04.jpg
conveni_sindica_proubarreres06.jpg

Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa - FAVT

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE  LA SÍNDICA MUNICIPAL DE GREUGES  DE TERRASSA I LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS VEÏNALS DE TERRASSA - FAVT

L’any 1988 es va fundar la Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa - FAVT, fruit de la decisió de moltes entitats veïnals per aglutinar-se en un òrgan superior; té com a principals objectius:

 • La defensa dels drets humans i socials de totes les persones, per a la promoció d'una adequada participació ciutadana, de foment del civisme i de la cohesió social. Per a això és indispensable que Terrassa tingui un moviment veïnal fort i unit, capaç d'anar-se renovant i de treballar conjuntament amb altres entitats i institucions que comparteixin els nostres valors a nivell de barri i de ciutat.

 • Amb aquesta premissa inicial, els objectius generals han de ser:

a) Tractar, debatre i desenvolupar Propostes sobre Temes d'interès general de la ciutat, especialment d'àmbit veïnal i social, i així mateix recolzar projectes, objectius o línies d'actuació de les Associacions Veïnals, especialment les federades, que siguin comuns a diversos barris o que siguin d'interès general.
 

b) Obrir-se a altres sectors socials o entitats que intervinguin en objectius d'interès general, sempre que comparteixin valors i idees que concordin amb els de la FAVT.
 

c) Col·laborar amb les Administracions, especialment amb l'Ajuntament de Terrassa mitjançant la nostra participació en les Comissions i Taules de Treball municipals que estimem convenients i procurant que en els projectes que puguin desenvolupar es tingui en compte la deguda participació de la FAVT i entitats veïnals.

Document: Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa - FAVT

conveni_sindica_favt01.jpg
conveni_sindica_favt02.jpg
conveni_sindica_favt03.jpg
conveni_sindica_favt04.jpg
conveni_sindica_favt05.jpg

L'Eina Cooperativa SCCL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SÍNDICA MUNICIPAL DE GREUGES DE TERRASSA I L'EINA COOPERATIVA SCCL PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES

L’any 2011 es va fundar L’Eina Cooperativa SCCL, una cooperativa d’iniciativa social i sense afany de lucre que té com a principals objectius, entre d’altres:

 • Promoure la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.

 • Treballar per construir un model de ciutat que garanteixi els drets de la ciutadania.

 • Col·laborar amb les diferents entitats ciutadanes i administracions públiques en matèria de desenvolupament comunitari.

 • Impulsar l'Economia Social i Solidària i un nou model de consum sostenible i de proximitat.

Document: L'Eina Cooperativa SCCL

conveni_sindica_eina01.jpg
conveni_sindica_eina02.jpg
conveni_sindica_eina03.jpg
conveni_sindica_eina04.jpg

Escola Vedruna-Vall

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SÍNDICA MUNICIPAL DE GREUGES DE TERRASSA I L'ESCOLA VEDRUNA-VALL DE TERRASSA PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES

L’escola Vedruna Vall de Terrassa té els seus orígens en una fundació creada a la ciutat el 1856 per les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna. Des del 1879 es centrà en la branca educativa i el 1901 es va traslladar a la seva seu actual, el carrer del Vall 21. L’escola, arrelada al país, té com a objectiu educar a infants i joves seguint la seva tradició pedagògica però amb una visió actual de l’educació. La seva fita és potenciar l’educació integral de la persona tenint present aspectes com el treball en valors, l’ús de les noves tecnologies, el plurilingüisme i la sostenibilitat.

Document: Escola Vedruna Vall de Terrassa

conveni_sindica_vedruna01.jpg
conveni_sindica_vedruna02.jpg
conveni_sindica_vedruna03.jpg
conveni_sindica_vedruna04.jpg

Associació BiciTerrassa Club - BITER

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SÍNDICA MUNICIPAL DE GREUGES DE TERRASSA I L'ASSOCIACIÓ BICITERRASSA CLUB (BITER) PER PROMOURE UNA BONA CONVIVÈNCIA ENTRE CICLISTES, VIANANTS I CONDUCTORS/ES DE VEHICLES MOTORITZATS ALS CARRERS DE TERRASSA

L’Associació BITER treballa des de l'any 2010 per aconseguir que Terrassa sigui una ciutat on tothom pugui desplaçar-se d’un punt a l’altre en bicicleta i de forma segura, i té com a principals objectius:

 • Promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual per a la mobilitat obligada i en el temps de lleure. 

 • Defensar els interessos dels usuaris i usuàries de la bicicleta com a transport sostenible, en benefici de tota la societat. 

 • Augmentar la proporció dels viatges amb bicicleta en el conjunt de la mobilitat, així com la pacificació del trànsit en nuclis urbans i en vies interurbanes. 

 • Aconsellar i assessorar a la població que fa servir la bicicleta com a mitjà de transport.

 • Donar a conèixer els avantatges de la bicicleta per promoure una millor qualitat de vida, especialment en els àmbits de la salut pública, la qualitat de l’aire i l’aigua, la lluita contra el soroll, l’estalvi energètic, la protecció de la natura, la planificació territorial sostenible, així com la prevenció dels accidents. 

 • Promoure la cultura a través de l’organització de sortides i excursions amb bicicleta.

 • Promoure l’activitat física amb bicicleta per la mobilitat i el lleure, accessible a tothom, com a estil de vida saludable.

 • Promoure el ciclisme esportiu com a esport popular i de masses mitjançant la col·laboració amb les federacions i clubs de ciclisme.

Document: biter.cat (Associació BiciTerrassa Club)

conveni_sindica_biter01.jpg
conveni_sindica_biter02.jpg
conveni_sindica_biter03.jpg
conveni_sindica_biter04.jpg
conveni_sindica_biter05.jpg
bottom of page