top of page

La Sindicatura a Terrassa

Isabel Marquès | Síndica Terrassa

Fotografia: Marta Begué / Francesc Muntada.

L'Ajuntament de Terrassa es va adherir a l'any 2000 a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC), que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants dels pobles i ciutats. També recull els compromisos dels ajuntaments per aconseguir que a les ciutats es respectin aquests drets.


La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat va ser el motor del canvi legislatiu a Catalunya per dotar als municipis d’un ombudsman local o defensor/a del poble com a institució independent i imparcial (art. XXVII).

El Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa va ser aprovat el 30 d’octubre de 2003 amb l’objecte de regular la Institució de el/la Síndic/a Municipal de Greuges a la nostra ciutat. La creació d’aquesta Institució és conseqüència de la vinculació de la nostra ciutat a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC), quedant definida la seva missió com la de la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa i de totes aquelles persones que es trobin a la ciutat malgrat no residir-hi, en especial en allò relatiu als drets i llibertats emparats per la CESDHC.

El primer Síndic Municipal de Greuges de Terrassa va ser en Joan Sales Homs que va ser nomenat pel Ple Municipal el 29 d’abril de 2004 i, en finalitzar el seu mandat de 5 anys, prengué el relleu na Isabel Marquès i Amat, Síndica Municipal de Greuges del 29 de gener de 2010 fins l’11 d’abril de 2016.

Actualment, i des del 25 de gener de 2018, na Isabel Marquès i Amat ocupa el càrrec de Síndica Municipal de Greuges de Terrassa assumint un segon mandat al capdavant de la Institució.

bottom of page