La Sindicatura a Terrassa

Fotografia: Marta Begué / Francesc Muntada.

L'Ajuntament de Terrassa es va adherir a l'any 2000 a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC), que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants dels pobles i ciutats. També recull els compromisos dels ajuntaments per aconseguir que a les ciutats es respectin aquests drets.


La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat va ser el motor del canvi legislatiu a Catalunya per dotar als municipis d’un ombudsman local o defensor/a del poble com a institució independent i imparcial (art. XXVII).

El Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa va ser aprovat el 30 d’octubre de 2003 amb l’objecte de regular la Institució de el/la Síndic/a Municipal de Greuges a la nostra ciutat. La creació d’aquesta Institució és conseqüència de la vinculació de la nostra ciutat a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC), quedant definida la seva missió com la de la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa i de totes aquelles persones que es trobin a la ciutat malgrat no residir-hi, en especial en allò relatiu als drets i llibertats emparats per la CESDHC.

El primer Síndic Municipal de Greuges de Terrassa va ser en Joan Sales Homs que va ser nomenat pel Ple Municipal el 29 d’abril de 2004 i, en finalitzar el seu mandat de 5 anys, prengué el relleu na Isabel Marquès i Amat, Síndica Municipal de Greuges del 29 de gener de 2010 fins l’11 d’abril de 2016.

Actualment, i des del 25 de gener de 2018, na Isabel Marquès i Amat ocupa el càrrec de Síndica Municipal de Greuges de Terrassa assumint un segon mandat al capdavant de la Institució.

Eleccions a la Sindicatura a Terrassa


Comissió Ciutadana de Seguiment


En aquest procés participatiu per a la presentació de candidatures i recollida de suports per al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa s’incorpora aquest òrgan fonamental i de garantia en el seu desenvolupament tal com preveu la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana.

Funcions
Vetllar perquè el procés participatiu es desenvolupi d’acord amb les bases i participant especialment en: 

 • Definir la metodologia, establir els calendaris i participar de l’estratègia comunicativa. 

 • Fer les operacions de recompte de suports i aixecar acta dels resultats. 

 • Resoldre queixes, dubtes o incidències que es plantegin en relació a tot el procés. 

 • Designar les persones que puguin ser presents en la jornada de recollida de suports, recompte provisional i final. 

 • Valorar el desenvolupament del procés en el seu tancament. 

 

Composició

 • El Tinent d’Alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, que exerceix la presidència. 

 • La regidora delegada de Qualitat Democràtica.

 • Una persona en representació de cada grup polític municipal. 

 • Una persona en representació de cada consell municipal sectorial, de districte i taules de participació. 

 • Una persona en representació de la Comissió Ciutadana de Seguiment i impuls de la Carta Europea. 

 • El Director de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert. 

 • El cap de planificació i avaluació de programes de l’àrea de Serveis Generals i Govern obert.

 • Una persona en representació del Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya, en qualitat d’observadora.

Una secretaria tècnica desenvolupada per personal municipal. 

 

Sessions, punts de l’ordre del dia i acords
 

Primera sessió 19/07/2017

 • Constitució de la Comissió. Establiment del funcionament de la Comissió i calendari de treball. Presentació i lliurament d’una proposta de bases reguladores del procés i calendari. 

 

Segona sessió 14/09/2017 

 • Tractament de les al·legacions i aprovació de les bases reguladores del procés i calendari de fases amb dos vots en contra i cap abstenció.

 • Proposta comunicativa per a les fases I i II. 

 • Proposta d’organitzar un acte sobre el paper de les Sindicatures de Greuges i el que ofereix a la ciutadania. Més informació.

 

Tercera sessió 19/10/2017

 • El dia de recollida de suports presencials serà el 14 de desembre (dijous) de 9:30h a 20:00h en els següents 7 punts de la ciutat: Oficina d'atenció ciutadana de Plaça Didó (Districte I), Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (Districte 2), Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (Districte 3), Casal Cívic Municipal Can Parellada (Districte 3), Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (Districte 4), Centre Cívic Municipal Avel.lí Estrenjer (Districte 5), Centre Cívic Municipal President Macià (Districte 6).

 • Es tracta la proposta d'accions comunicatives de la fase IV de la fase de difusió de candidatures. S'aprova que en el cas que hi hagi més d'una candidatura s'organitzarà un acte amb els candidats/es, una entrevista o entrevistes als mitjans municipals. D’altra banda els actes que organitzin els candidats / candidates també es podran publicar al portal participa.terrassa.cat a l'apartat "trobades".

 • Es trasllada l'acte "Parlem de la Sindicatura Municipal de Greuges" de la Plaça Vella a l'era de la Masia Freixa.

Quarta sessió 20/11/2017

 • Es validen les quatre candidatures que han presentat dins del termini i havent verificat els requisits que s’especifiquen en el Reglament i les Bases. Veure informació candidatures: Isabel Marqués, Roger Peiró, Jordi Estapé i José Miguel Sanz.

 • Es decideix excloure una candidatura perquè que es va presentar el dia 17 de novembre fora de termini i que no adjuntava la documentació requerida. Veure resolució sobre candidatures acceptades i exclosa.

Es destaquen les properes accions de comunicació:

Dia 29/11/2017. Matí. Gravació a Canal Terrassa amb entrevista i debat de les persones candidates. Tarda. 18:30h Acte Masia Freixa Debat Candidats/es. Parlem amb les persones candidates a la Sindicatura Municipal de Greuges.

Entrevista de Ràdio Municipal de Terrassa 95.2 FM. Programa el Submarí a Lluís Martínez Camps, Vicepresident del Fòrum de Síndics i Síndiques Defensors i Defensores Locals de Catalunya i Síndic Personer de Mollet del Vallès.
Ràdio Municipal de Terrassa 95.2 FM. Programa El Submarí: entrevista amb les persones candidates.
Més enllà dels actes que organitzi l’Ajuntament amb totes les candidatures acceptades, qualsevol organització o candidat/a poden organitzar els que cregui oportuns i que aquests es podran publicar a l’apartat trobades al portal participa.terrassa.cat sempre que ho comuniquin amb antelació al correu: processindicatura@terrassa.cat

 

Contacte
Podeu adreçar les vostres consultes o incidències a aquesta Comissió Ciutadana de Seguiment a través del correu electrònic: processindicatura@terrassa.cat

 

Comissió Tècnica
Òrgan de suport a la Comissió Ciutadana de Seguiment pel que fa al desenvolupament tècnic del procés participatiu.

Per a més informació

I trobades realitzades

Procés Participatiu per a la presentació de candidatures i recollida de suports a la figura de Síndic/a de Greuges de Terrassa

El càrrec de Síndic o Síndica de Greuges de Terrassa té com a funció, la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l’Ajuntament i els seus organismes dependents, supervisant a aquest efecte l’actuació municipal.

L’Ajuntament de Terrassa impulsa un procés participatiu per a l’elecció i nomenament d’aquesta figura, vacant des de l’11 d’abril de 2016, data en la que la Sra. Isabel Marquès, aleshores Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, va deixar el càrrec.

 

RESULTATS

En la cinquena sessió de la Comissió Ciutadana de Seguiment del Procés Participatiu de la Sindicatura de Greuges, que es va celebrar el dia 14 de desembre a les 21h, es va procedir a fer la verificació dels resultats de l’escrutini de la fase de recollida de suports.

 

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa, reunit en sessió ordinària el dia 25 de gener de 2018, ha acordat escollir Isabel Marquès Amat com a Síndica Municipal de Greuges de Terrassa. La proposta de l’Alcalde, elaborada després d’escoltar la Junta de Portaveus, es basava en el projecte presentat per la candidata, en el seu perfil, en la seva experiència en el càrrec (va ser síndica entre 2010 i 2016) i en el fet que va ser la candidata que més suports ha obtingut en el procés de participació ciutadana desenvolupat.

Per decret de l'Alcadia núm. 1103 en data 12 de febrer de 2018, es nomena per un període de 5 anys a la Sra. Isabel Marqués Amat com a Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, per tal que, d'acord amb el que preveu el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i el Reglament del/la Síndic Municipal de Greuges de Terrassa, amb independència i objectivitat absolutes, i sense cap sotmetiment a mandats imperatius ni a instruccions jeràrquiques, vetlli per la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismes dependents, supervisant a aquest efecte l'actuació municipal.

 

DOCUMENTS RELACIONATS

 

CANDIDATURES PER ORDRE DE PRESENTACIÓ

ISABEL MARQUÉS AMAT
Sóc una persona de tarannà obert i proper. M’agrada escoltar i ajudar la gent, treballar per promocionar els drets dels ciutadans, i aconseguir posicionar la meva ciutat en el millor lloc possible pel que fa a transparència i solucions de greuges. És per aquest motiu que em presento com a candidata a Síndica de greuges de Terrassa. Tinc una gran experiència fent aquesta feina que ve avalada pels més de 6 anys com a Síndica de la ciutat. Una figura que veig com a unipersonal (de tracte directe amb els ciutadans i ciutadanes), objectiva (que aplica les lleis amb equitat escoltant els greuges presentats, aportant la màxima informació al respecte, assessorant i proporcionant solucions vàlides i justes) i independent (actuant sempre en favor de la justícia, donant la raó a qui la té i amb independència total de l’Administració).

https://isabelmarquesterrassa.wordpress.com/

Llegir més i veure projecte
Presentació en vídeo

ROGER PEIRÓ CARBONELL
Ningú és aliè a l’evolució constant de la nostra societat i els seus canvis: la tecnologia, la indústria i el comerç en són clars exemples. Terrassa també pateix canvis en els seus models socials, culturals i de convivència; i cada cop els reptes són més importants. Per aquest motiu, crec que cal donar el valor idoni a la figura del Síndic Municipal de Terrassa, el representant de la ciutat vers les institucions municipals. Per això, és molt important que la figura del Síndic sigui una persona dinàmica, transversal, amb ganes de conèixer la gent i de participar de l’activitat diària de la ciutat. Una persona cordial, dialogant, capaç d’establir converses amb tothom, respectuosa i amb capacitat d’empatia amb la gent. Una persona tranquil·la, afable, organitzada i metòdica, que pugui resoldre adequadament les inquietuds dels ciutadans i les ciutadanes de Terrassa. Sense prejudicis i molt respectuós amb totes les sensibilitats, en especial amb la gent més desfavorida i necessitada.

Llegir més i veure projecte
Presentació en vídeo

 

JORDI ESTAPÉ MADINABEITIA
Sóc advocat i periodista. Tinc 57 anys i he treballat a diversos mitjans de comunicació, tant locals com de Barcelona i a on he desenvolupat una àmplia carrera periodística. En l’actualitat, exerceixo com a advocat a la nostra ciutat.

Vaig néixer a Barcelona, però visc a Terrassa des dels 3 anys i em sento terrassenc de socarrel. Estic casat, tinc dos fills, una noia de 14 anys i un nen de 8, i intento ser feliç i que tothom ho pugui ser, en la mesura del que sigui possible. Però la felicitat absoluta és un somni col·lectiu, gairebé una quimera, com venia a dir-nos Charles Chaplin al film “El gran dictador” (1940). En el discurs final d'aquesta pel·lícula, Chaplin feia aquesta crida: “En nom de la democràcia, lluitem per un món nou, digne i noble que garanteixi als homes un treball, a la joventut un futur i a la vellesa seguretat. Lluitem pel món de la raó. Un món on la ciència, el progrés, ens condueixi a tots a la felicitat”.

Llegir més i veure projecte
Presentació en vídeo

JOSÉ MIGUEL SANZ MARTÍNEZ
El meu nom és José Miguel Sanz Martínez però tothom em coneix per en Txetxu.

Vaig prendre la decisió de presentar-me al procés d’elecció de Síndic per considerar que represento una candidatura independent dels partits polítics amb representació municipal, amb un fort contingut social de base i, amb una extensa formació i experiència tant en l’àmbit de l’administració local, el món associatiu, les metodologies de democràcia participativa i deliberativa, així com en la defensa dels drets de les persones consumidores.

La meva candidatura pretén fer possible una ciutat variada i heterogènia però que busca l’homogeneïtat en la defensa dels drets de tots els que hi conviuen. Una ciutat polièdrica: la ciutat de les persones, la dels animals i la dels arbres.

El síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions, especialment, la municipal. Treballaré per resoldre aquests conflictes des de la proximitat a la ciutadania i des de la col·laboració amb les administracions, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el funcionament, fent de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat el referent bàsic i obrint la institució.

Llegir més i veure projecte
Presentació en vídeo

Aquestes candidatures s'han seleccionat d'acord amb les bases del procés participatiu, la decisió de la Comissió Ciutadana de Seguiment i el Decret de l'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa corresponent.

Masia Freixa


Plaça Josep Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa

Tel: 93 739 70 78

 • White Twitter Icon

© 2018 

Eva Cid, Lídia Paloma i Ada Salgado

Darrera actualització: juliol de 2020