top of page

Termini per resoldre un greuge

La Síndica Municipal de Greuges de Terrassa ha de resoldre i comunicar la decisió que adopti en el termini màxim de tres mesos, sense comptar el període entre la petició d’informació de la Síndica i el lliurament per part de l’Ajuntament de Terrassa de l’informe justificatiu previst a l’article 15.2. del Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa.

Resolució dels greuges

En l'exercici de les seves funcions d'investigació i resolució d'una sol·licitud, la decisió que adopti la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa podrà consistir en:

 

a) L’estimació del greuge presentat per la persona o col·lectius legitimats. En aquest cas, la Síndica podrà formular les recomanacions, suggeriments, advertiments i recordatoris que cregui convenients a l’Ajuntament de Terrassa. Aquests no tindran, en cap cas, caràcter executiu ni podran modificar per si mateixos actes o resolucions administratives.

Així mateix, si la Síndica considera que l'aplicació de les disposicions normatives municipals condueix a un resultat que lesiona drets o interessos dels ciutadans, podrà recomanar a l’Ajuntament de Terrassa les modificacions que consideri que cal dur a terme perquè això no succeeixi.

b) La desestimació de la queixa o reclamació presentada per la persona o col·lectius interessats. En aquest cas, la Síndica haurà d’informar als reclamants dels motius pels quals ella considera que l’actuació de l’Ajuntament de Terrassa és conforme. Tot i així, sens perjudici del sentit desestimatori, la Síndica també podrà, a més d’explicar els motius de la desestimació, formular suggeriments, advertiments, recomanacions i recordatoris que consideri convenients a l’Ajuntament de Terrassa.


La Síndica també podrà fer propostes de terminacions convencionals d’un procediment, mitjançant fórmules de conciliació, arbitratge i mediació entre el particular i l'Administració, sempre que ambdues parts li ho sol·licitin, d’acord amb la normativa aplicable. La proposta no pot ser contrària a l'ordenament jurídic ni tractar sobre matèries no susceptibles de transacció, i tindrà sempre per objecte satisfer l'interès públic. Aquesta possible actuació haurà de tenir en compte els estrictes límits que les lleis imposen a l'autonomia de la voluntat administrativa.


La decisió de la Síndica no serà objecte de recurs de cap tipus.


L’Ajuntament de Terrassa haurà de comunicar expressament, en el termini de 2 mesos des de la notificació de la resolució, si accepta o no els suggeriments, advertiments, recomanacions i recordatoris fets per la Síndica.

Comunicació de la resolució

La Síndica comunicarà per escrit, en suport físic o electrònic, la seva resolució a la persona interessada i a l’Alcalde de Terrassa i els serveis de l'Organització Municipal afectats, informant-los del resultat de la investigació de la queixa, fins i tot en el cas de suspensió, rebuig i/o arxiu de les actuacions.

bottom of page