top of page

Quines queixes s'atenen a l'Oficina de la Síndica?

La Síndica atén queixes que tinguin per objecte l’actuació o manca d’actuació de l’Ajuntament de Terrassa i dels organismes que en depenen, que afectin o estiguin relacionats amb:


1. Els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts a la secció 1ª del capítol II del Títol I de la Constitució.


2. La resta dels drets i llibertats recollits al Títol I de la Constitució.


3. Els drets reconeguts al Títol I de la Constitució.


4. Els drets i les llibertats reconeguts en l’àmbit de la Unió Europea i en altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que reconeixen i garanteixen els drets i llibertats fonamentals i, especialment, la Declaració Universal dels Drets Humans, el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i els altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que reconeixen i garanteixen els drets i les llibertats fonamentals.


5. Els drets dels ciutadans i les ciutadanes previstos a la normativa que estableixi el Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


6. Els drets dels veïns i les veïnes previstos a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.


7. Els drets reconeguts a la Carta Europea de Salvaguarda als Drets Humans de la Ciutat.


8. Els demés drets reconeguts per les lleis estatals i autonòmiques vigents.

Supòsits en que una queixa

està fora de l’àmbit d'actuació de la Síndica

i serà rebutjada o derivada la seva tramitació

1. Les que es presentin de forma anònima.


2. Les que no hagin acreditat suficientment la seva identitat o la representació de les persones interessades.


3. Les que denotin una manifesta mala fe.


4. Les que estiguin mancades de fonament, motivació o pretensió.

5. Les que no vinguin motivades per l’actuació de l’Ajuntament de Terrassa o dels seus ens dependents.


6. Les referides a actuacions que hagin estat objecte o estiguin pendents de resolució judicial.


Si la queixa té el seu origen en l’actuació de l’administració autonòmica, la Síndica procedirà a donar trasllat d’aquesta al Síndic de Greuges de Catalunya per a la seva tramitació i resolució, de conformitat al conveni de col·laboració signat entre ambdues Institucions.

bottom of page