top of page

Qui pot presentar una queixa a la Síndica?

Qualsevol persona física o jurídica o col·lectiu està legitimada per adreçar-se a la Síndica per tal de presentar una queixa, si té dret o interès legítim en relació a l’objecte de la queixa.

No podran constituir impediment per accedir-hi la nacionalitat, la residència, el sexe, la minoria d’edat, la incapacitat legal del subjecte, l’internament en un centre penitenciari o de reclusió o, en general, qualsevol relació especial de subjecció o dependència d’una Administració o poder públic, llevat d’aquelles persones amb dependència funcionarial o laboral del propi Ajuntament en qüestions referents a l’àmbit de les relacions estatutàries, laborals o de servei.

Com podem presentar una queixa?

La presentació d'una queixa s’efectuarà per escrit presentat, en suport físic o electrònic, al Registre de l’Oficina de la Síndica o de forma presencial, mitjançant la formulació verbal recollida en compareixença, així com d'altres mitjans que es poguessin utilitzar amb aquesta finalitat.


La persona interessada ha d’acreditar en tot cas la seva identitat, indicant el seu nom, cognom i domicili a efectes de notificació.

 

També haurà de fer constar l’acceptació o no de la notificació electrònica com el mitjà preferent de comunicació entre la Síndica i la persona interessada.

La queixa ha d’incloure l’exposició motivada dels fets, adjuntant els antecedents que consideri oportuns per l’estudi del greuge.


Les actuacions de la Síndica no alteren els terminis fixats per a exercir les accions procedents en via administrativa o jurisdiccional.

¡Gracias! Mensaje enviado.

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que, al tramitar aquest formulari, consentiu a que les vostres dades personals seran tractades per la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, amb la finalitat de gestionar les peticions o consultes que en l’esmentat formulari exposeu. Podeu consultar informació adicional sobre tractament i protecció de dades en l’apartat d’Avís Legal d’aquest web.

bottom of page