top of page

Quan actua la Síndica?

L'àmbit d'actuació de la Síndica Municipal de Greuges s'estableix en el coneixement d'aquelles peticions que versin sobre qualsevol assumpte o matèria que sigui competència de l'Ajuntament, amb independència que afectin exclusivament a la persona peticionària o sigui d'interès col·lectiu o general.

S'exceptuen aquells greuges:

 

1. Que es presentin sobre peticions, sol·licituds o recursos efectuats a l'Ajuntament i per als quals aquest estigui en termini per resoldre o contestar.​

2. Que es presentin una vegada transcorregut més d'un any des dels actes denunciats.

3. Per a la satisfacció dels quals l'ordenament jurídic estableix un procediment específic diferent.

Àmbit d’actuació i dret d’accés a la Sindicatura

El/la Síndic/a ha d’atendre les queixes que se li presentin i donar-les curs, sense perjudici d’accions que pugui promoure per pròpia iniciativa, i pot supervisar les activitats de l’Administració Municipal.

El procediment de la gestió dels greuges està regulat en el Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa en el seu capítol IV on s’estableix que la presentació de queixes s’efectuarà per escrit presentat en suport físic o electrònic, al registre de l’Oficina de la Síndica, o de forma presencial, mitjançant la formulació verbal recollida en compareixença o altres mitjans que es poguessin utilitzar amb aquesta finalitat. En qualsevol cas, el greuge ha de quedar documentat i hi han de constar les dades de la persona interessada, així com els antecedents que consideri oportú.

La presentació d’un greuge la pot fer qualsevol persona física o jurídica, sense cap mena de restricció. En tot cas, el/la Síndic/a rebutjarà la tramitació de les peticions que estiguin fora del seu àmbit d’actuació, i específicament les següents:

  • Les que es presentin de forma anònima.

  • Les que no hagin acreditat suficientment la seva identitat o la representació de les persones interessades.

  • Les que denotin una manifesta mala fe.

  • Les que estiguin mancades de fonament, motivació o pretensió.

  • Les que no vinguin motivades per l’actuació de l’Ajuntament de Terrassa o dels seus ens dependents.

  • Les referides a actuacions que hagin estat objecte o estiguin pendents de resolució judicial.

 

Si el greuge té el seu origen en l’actuació d’altres administracions públiques diferents a la municipal, es donarà trasllat del mateix al Síndic de Greuges de Catalunya o bé a altres sindicatures locals segons correspongui, comunicant-ho als interessats.

L’escrit de queixa es podrà fer presencialment a l’Oficina de la Síndica, per correu electrònic a sindica.greuges@terrassa.cat, per Administració Oberta a través de la web de la institució https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/ https://www.sindicaterrassa.org/tramitacio-oficial-terrassa o per correu ordinari. L’Oficina de la Síndica registra i acusa recepció de totes les queixes que es reben.

Un cop admès a tràmit un greuge, el/la Síndic/a promourà l’oportuna investigació sumària i informal per a l’esclariment de l’assumpte. En aquest sentit, es donarà compte del contingut substancial de la queixa al departament, organisme, entitat o dependència de l’organització municipal que pugui resultar afectat, per tal que en el termini d’1 mes, prorrogable a criteri del/la Síndic/a d’acord amb les circumstàncies de cada cas, elabori i presenti un informe escrit sobre els fets objecte de la queixa.

El/la Síndic/a té dret a accedir als antecedents, les dades i informacions que es trobin en poder dels serveis de l’Ajuntament i resultin necessaris per al desenvolupament de la seva funció.

El/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa ha de resoldre i comunicar la decisió que adopti en el termini màxim de tres mesos, sense comptar el període entre la petició d’informació del Síndic/a i el lliurament per part de l’Ajuntament de l’informe justificatiu. Així mateix, el/la Síndic/a comunicarà per escrit, en suport físic o electrònic, la resolució a la persona interessada i a l’Alcalde i els serveis de l’organització municipal afectats, informant-los del resultat de la investigació de la queixa, fins i tot en el cas de suspensió, rebuig i/o arxiu de les actuacions.

El/la Síndic/a també podrà fer propostes de terminacions convencionals d’un procediment, mitjançant fórmules de conciliació, arbitratge i mediació entre el particular i l’Administració, sempre que ambdues parts li ho sol·licitin, d’acord amb la normativa aplicable. La proposta no pot ser contrària a l’ordenament jurídic ni tractar sobre matèries no susceptibles de transacció, i tindrà sempre per objecte satisfer l'interès públic. Aquesta possible actuació haurà de tenir en compte els estrictes límits que les lleis imposen a l’autonomia de la voluntat administrativa.

bottom of page