Les meves Recomanacions a l'Ajuntament de Terrassa

El Reglament de la Sindicatura preveu, en el seu article 19, que en l’exercici de la seva funció investigadora i en cas de considerar que ha existit un greuge per a la persona interessada, el/la Síndic/a podrà formular les advertències, recomanacions, suggeriments i recordatoris que corresponguin.


Aquests pronunciaments es desprenen de la valoració en termes de dret i d’equitat de les circumstàncies concurrents en l’expedient concret considerat, i poden tenir per objecte demanar la revisió d’un expedient o fer constar un fet. Així:

a) Un ADVERTIMENT a un servei municipal és una crida d’atenció quan s’ha constatat un perjudici material o moral a un ciutadà o ciutadana que, en opinió de la Síndica, mereix una reparació;

b) quan es pronuncia una RECOMANACIÓ específica és perquè s’ha valorat que és convenient esmenar una forma de procedir en el sentit que s’indiqui per evitar nous greuges o augmentar l’eficàcia o la qualitat dels serveis;

c) en canvi, si el pronunciament és de SUGGERIMENT, això significa l’aportació d’una proposta de millora o de solució alternativa que es trasllada a la persona responsable dels serveis perquè la valori, ja que el fet que la situació sigui legal no vol dir que no es pugui millorar el context que la genera. Es tracta, en definitiva, d’aconsellar allò que es creu que pot ser bo, millor, útil i oportú.

RECOMANACIONS A L'ÀREA 1

Greuge  35/19
Infracció ordenança bases convivència democràtica a la ciutat.

La ciutadana presenta una queixa en relació a la disconformitat amb la incoació d’un expedient sancionador com a presumpte responsable d’una infracció consistent en insultar o menysprear els agents de l’autoritat i, conseqüentment, la imposició d’una sanció de 250 euros.

Recomanació de la Síndica

Revisar l’expedient sancionador incoat amb motiu d’una denúncia consistent en insultar o menysprear els agents de l’autoritat i, en base de l’estudi de les consideracions exposades per la Síndica, es deixi sense efecte la imposició d’una sanció de 250 euros. 


Recomanació acceptada el dia 02/04/19

Greuge  1/19
Trencament del clavegueró per les arrels d’un arbre.

El ciutadà es queixa en relació a la disconformitat amb l’Ajuntament pel que fa al motiu del trencament d’un clavegueró, obstruït per les arrels d’un arbre, i el trasllat de la responsabilitat al titular de la instal·lació per la manca de manteniment.

Recomanacions de la Síndica

Comprovar, amb els mitjans tècnics que tingui el seu abast, la causa concreta del trencament del clavegueró sense que la mateixa es fonamenti en conjetures d’una fuita prèvia (porus, esquerdes...) que hagi portat a les arrels de l’arbre a obstruir la canalització i a considerar que s’ha produït una manca de manteniment de la instal·lació per part del seu titular. És a dir, que l’Ajuntament assumeixi, si ho ha d’assumir de les comprovacions que realitzi, la seva responsabilitat en la problemàtica objecte del greuge en tant que l’arbrat urbà és propietat municipal.

Fer un estudi que contempli la possibilitat d’executar una actuació que redirigeixi les arrels i impedeixi que creixin cap a les edificacions i penetrin en les canonades.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 06/05/19

 

Greuge  30/19
Retirada de vehicle de la via pública per part de la grua municipal.

La queixa és en relació a la disconformitat amb la retirada del  vehicle de la via pública per part de la grua municipal i en el fet que el vehicle no entorpia la circulació i no havia un motiu per l’actuació de la grua municipal. Al respecte, va presentar al·legacions i recurs de reposició i van ser desestimats.

Recomanació de la Síndica

Retornar la taxa municipal abonada per la retirada del vehicle del dipòsit municipal, en tant que considero que el vehicle estacionat no provocava una pertorbació o un perill per la circulació o als vianants que justifiqués la retirada de la via pública, no emparant-se l’actuació de la grua en caps dels supòsits establerts en l’art. 19 l’Ordenança municipal reguladora de la parada, estacionament i la retirada de vehicles i de béns mobles de la via pública.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 20/05/19

 


Greuge  72/19
Plaça d’aparcament genèrica per a persones amb mobilitat reduïda.

La queixa de la ciutadana exposa que és una persona amb mobilitat reduïda que ha de desplaçar-se diàriament, per motius de salut, a casa la seva germana i li resulta impossible poder aparcar a prop del domicili, donat que no existeix zona blava ni zones de càrrega i descàrrega ni encara menys zona reservada per aparcament de persones amb discapacitat.  L’Ajuntament li denega la petició.

Recomanació de la Síndica

Habilitar una plaça genèrica reservada per persones amb mobilitat reduïda a la zona.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 27/05/19

 

Greuge  87/19
Humitats a un habitatge per la tala d’uns arbres que no s’han reposat.

La queixa de la ciutadana es basa en el fet que el 2012 va sol·licitar el canvi d’uns arbres de l’Av. Abat Marcet per uns de més petits perquè al ser de fulla caduca embossaven les canals dels desaigües de les teulades. Es van talar el 2013, però no es van reposar i el 2014 va reclamar la seva plantació. També exposa que des que els arbres no hi són han aparegut unes humitats a l’habitatge donat que el carrer queda més alt que les cases i quan plou l’aigua va a parar més directament a l’habitatge.

Recomanació de la Síndica

Es realitzi un estudi tècnic que determini si la no substitució dels arbres tallats a soca-rel ha ocasionat un augment d’humitats al terreny situat per sobre del nivell del paviment de planta baixa i, conseqüentment, l’aparició de les humitats per capil·laritat a les parets properes. I, de les conclusions estretes, dilucidi la responsabilitat en la problemàtica objecte del greuge en tant que l’arbrat urbà és propietat municipal. 

 

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 18/06/19

 


Greuge  11/19
Trasllat de contenidors.

La queixa de la ciutadana es en relació a la disconformitat la resposta negativa per part de l’Ajuntament a la petició de trasllat d’una bateria de contenidors que s’ubiquen al carrer del Doctor Ferran l’entorn dels quals està sempre ple de deixalles, mobles, etc que impedeixen el pas dels vianants, que han de baixar a la calçada, i que sovint no es pugui accedir al contenidors a llençar les escombaries.

Recomanacions de la Síndica

Revisar el model i la periodicitat del servei de neteja i recollida de residus, realitzant un seguiment acurat del servei de repàs que retira els residus dipositats fora dels contenidors en l’emplaçament del carrer Doctor Ferran, per tal d’evitar l’acumulació deixalles que representen un obstacle de pas per la vorera i molèsties evidents als veïns i les veïnes del carrer.  

Realitzar un estudi tècnic que contingui alternatives possibles per la reubicació dels contenidors, cercant la solució més idònia que no lesioni els drets de la ciutadania i que no suposi una càrrega excessiva i un greuge comparatiu amb la resta de veïns que poden fer ús del servei sense patir molèsties.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 12/07/19

 


Greuge  20/19
Sancions per circular per l’accés a la Pl. de la Quadra de Vallparadís.

El ciutadà exposa que és una persona amb mobilitat reduïda que ha de desplaçar-se en cadira de rodes i que assíduament, ha d’anar al centre sociosanitari de Vallparadís. Amb motiu de les obres del carrer del Castell, va accedir al centre mèdic per la plaça de la Quadra de Vallparadís com a única alternativa i va ser  denunciat al ser enregistrat el vehicle pel sistema de detecció automàtica d’infraccions per no disposar presumptament d’autorització.

Recomanació de la Síndica

Es procedeixi a la revisió de l’expedient sancionador i s’anul·lin les sancions imposades al ciutadà, tot demanant a l’Ajuntament que especifiqui expressament en la placa de senyalització vertical de prohibició de circulació que està ubicada a l’accés a la Plaça de la Quadra de Vallparadís quins vehicles són autoritzats per transitar en aquell espai.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 22/08/19


Greuge  28/19
Sancions per circular i estacionar en un tram restringit al trànsit.

La queixa de la ciutadana és en relació a que el dia que inicia l’activitat com arrendatària d’un bar ja és multada per un policia per considerar que no estava autoritzada a accedir al tram de carrer on s’ubica el bar. Va ser multada un parell de vegades més pel mateix motiu, tot i estar fent la descàrrega de mercaderies per al bar i disposar del comandament que abaixa la pilona per accedir-hi.

Recomanació de la Síndica

Deixar sense efecte l’expedient sancionador i, conseqüentment, anul·lar les dues multes imposades, atenent que la ciutadana denunciada va actuar en bona fe i que gaudeix del dret a obtenir una autorització per accedir al tram de càrrec restringit al trànsit per poder efectuar tasques de càrrega i descàrrega al ser arrendatària d’un espai on s’exerceix l’activitat de bar i restaurant.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 22/08/19

 


Greuge  80/19
Incivisme per part d’uns inquilins d’un edifici.

La comunitat de propietaris es queixa que uns inquilins han fet una construcció il·legal a la terrassa del seu ús i contínuament s’avisa a la Policia perquè embruten l’escala, criden, fan soroll a tot hora, insulten verbalment als veïns i han intentat ocupar un pis de l’edifici. Els veïns han posat aquests fets en coneixement de l’Ajuntament, i tot i les reunions amb el mediador del servei de suport a les comunitats, la problemàtica continua.

 

Recomanació de la Síndica

Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística per fer ús dels mecanismes que preveu la normativa per restablir la legalitat urbanística vulnerada.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 22/08/19

Greuge  110/19
Dificultats d’accés al garatge de casa seva.

El ciutadà es queixa perquè des de la instal·lació d’una tanca escolar davant del seu garatge té problemes de maniobrabilitat per a entrar i sortir amb cotxe del mateix, i des del febrer que va tenir una reunió amb la tècnica del servei de Mobilitat, està pendent d’una resposta de l’Ajuntament i de la solució del problema.
 
Recomanació de la Síndica

Estudiar tècnicament la viabilitat d’instal·lar una altra mesura de separació, menys rígida, entre la calçada i el tram de circulació de vianants que substitueixi la tanca metàl·lica instal·lada a la vorera contrària i que no representi un obstacle per la maniobrabilitat a l’hora d’accedir als garatges privats que s’ubiquen al carrer. 

 

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 02/10/19


 

Greuge  71/19
Bonificació de la taxa de conservació del cementiri municipal de Terrassa.

La ciutadana es queixa en relació a la disconformitat amb la denegació de la sol·licitud de la bonificació de la taxa de conservació del cementiri municipal de Terrassa per l’any 2019, per no reunir els requisits que preveu l’art.8 de l’Ordenança Fiscal 3.30 respecte els límits d’ingressos de la unitat familiar.

 

Recomanació de la Síndica

Estimar la sol·licitud per la bonificació de la taxa de conservació del cementiri municipal de Terrassa per l’any 2019, en tant que els ingressos de la unitat familiar no superen els límits establerts en l’Ordenança Fiscal 3.30 de la Taxa per Servei del Cementiri Municipal i Crematori. I, així mateix, valorar la possibilitat d’aplicar la bonificació per l’exercici 2018 que va ser denegada també en les mateixes circumstàncies i pels mateixos motius.

Recomanació acceptada el dia 26/09/19


Greuge  26/19
Danys soferts en sepultura familiar dels quals Funerària no informa.
El ciutadà es queixa en relació a la disconformitat en  la gestió i el trasllat d’informació, per part de la Funerària de Terrassa, dels danys soferts en la sepultura familiar, així com també la manca de cobertura per part de  l’asseguradora.

Recomanació de la Síndica

Definir i complir un estricte protocol de comunicació cap a les famílies en casos d’incidents que es produeixin per causes sobrevingudes dins l’àrea del cementiri municipal i que afectin a sepultures ocupades on consti la titularitat d’una concessió. 


Recomanació acceptada el dia 03/07/19

 


Greuge  121/19
Plusvàlua.

La queixa que exposa el ciutadà és en relació a l’exempció del pagament de la plusvàlua per la venda d’un habitatge quan va fer la liquidació de l’impost, i que mesos després va rebre una resolució on se li comunica la revisió de la liquidació i que s’han detectat uns errors, sense especificar quins, i en conseqüència ha d’abonar un import de 8.355,88 euros. El ciutadà argumenta que l’Ajuntament pren un valor incorrecte en el càlcul de l’impost.
 
Recomanació de la Síndica

Revisar l’expedient i, en base als arguments adduïts en l’escrit d’aquesta recomanació, es procedeixi a anul·lar l’emissió de liquidació complementària de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a la transmissió de la finca, atès que no va existir un increment del valor del bé gravable amb l’impost.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 2 el dia 24/09/19
 

Les Recomanacions de la Síndica a l'Ajuntament dels anys anteriors a 2019,

les podreu localitzar publicades a les diverses Memòries d'Activitats.

RECOMANACIONS A LÀREA 2

Masia Freixa


Plaça Josep Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa

Tel: 93 739 70 78

  • White Twitter Icon

© 2018 

Eva Cid, Lídia Paloma i Ada Salgado

Darrera actualització: gener de 2020