top of page

Les meves Recomanacions a l'Ajuntament de Terrassa

El Reglament de la Sindicatura preveu, en el seu article 19, que en l’exercici de la seva funció investigadora i en cas de considerar que ha existit un greuge per a la persona interessada, el/la Síndic/a podrà formular les advertències, recomanacions, suggeriments i recordatoris que corresponguin.


Aquests pronunciaments es desprenen de la valoració en termes de dret i d’equitat de les circumstàncies concurrents en l’expedient concret considerat, i poden tenir per objecte demanar la revisió d’un expedient o fer constar un fet. Així:

a) Un ADVERTIMENT a un servei municipal és una crida d’atenció quan s’ha constatat un perjudici material o moral a un ciutadà o ciutadana que, en opinió de la Síndica, mereix una reparació;

b) quan es pronuncia una RECOMANACIÓ específica és perquè s’ha valorat que és convenient esmenar una forma de procedir en el sentit que s’indiqui per evitar nous greuges o augmentar l’eficàcia o la qualitat dels serveis;

c) en canvi, si el pronunciament és de SUGGERIMENT, això significa l’aportació d’una proposta de millora o de solució alternativa que es trasllada a la persona responsable dels serveis perquè la valori, ja que el fet que la situació sigui legal no vol dir que no es pugui millorar el context que la genera. Es tracta, en definitiva, d’aconsellar allò que es creu que pot ser bo, millor, útil i oportú.

Les meves Recomanacions a l'Ajuntament de Terrassa

2020

RECOMANACIONS ÀREA 1. SERVEIS TERRITORIALS I SEGURETAT

Greuge  32/20
Multes diferents per aparcament indegut en el mateix lloc.

El ciutadà presenta una queixa en relació a la vostra disconformitat en ser titular de dues denúncies per infringir la normativa sobre estacionament, en tant que el vehicle objecte de denúncia va ser estacionat en un únic indret i no en dues ubicacions diferents i existint un defecte de forma en les denúncies pel que fa el lloc de la comissió de la infracció. 

 

Recomanació de la Síndica:

Deixar sense efecte l’expedient sancionador i, conseqüentment, anul·lar les multes imposades per existir un defecte de forma en les denúncies notificades pel que fa la identificació del lloc on s’ha comès la infracció i que no ha estat esmenat per l’Administració i, altrament, per considerar que no ha estat suficientment provada i degudament acreditada la comissió de la infracció (manca de prova fotogràfica).

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 27/05/20

 


Greuge  11/20
Retirada de vehicle de la via pública per part de la grua municipal.

El ciutadà es queixa en relació a la disconformitat amb l’Ajuntament per la retirada del seu vehicle de la via pública i la multa imposada per efectuar un aparcament infringint presumptament les normes de circulació. Va sol·licitar les fotografies que no li van ser lliurades abans de que acabés el termini de pagament de la multa, i un cop vistes aquestes, es veu clarament que no hi ha cap senyal que prohibeixi l’aparcament.

 

Recomanacions de la Síndica:

Agilitzar al màxim els tràmits i fer entrega als ciutadans sense demores de les proves fotogràfiques de la comissió d’una infracció de trànsit que l’Administració tingui al seu poder quan aquestes siguin sol·licitades, per tal de no causar indefensió a les persones que volen obtenir proves de la infracció presumptament comesa i presentar al·legacions dins el termini legalment establert.
Retrotreure les actuacions al moment en què es va fer entrega de les fotografies sol·licitades i, com a conseqüència del retard de l’Administració, permetre al ciutadà presentar al·legacions i resoldre-les, tot tenint també en compte les consideracions exposades per la Síndica pel que la comissió de la infracció i la necessitat de construir la vorera i senyalitzar correctament el gual per evitar noves confusions als ciutadans que pretenguin aparcar en una zona on no hi ha cap senyal de prohibició ni de reserva de gual.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 01/06/20

 


Greuge  12/20
Retirada de vehicle de la via pública per part de la grua municipal.

La queixa és en relació a  l'expedient sancionador instruït per instal·lar elements de tancament vertical presumptament no autoritzats en la terrassa d’un bar.  El dia de la denúncia, va realitzar un tancament parcial de la mateixa, seguint les instruccions donades en una reunió prèvia pels tècnics de via pública.  Aquell dia tenia tres bandes baixades i no dues com estableix la normativa. Exposa que va explicar a l'inspector que disposava d'autorització verbal de via pública, però va ser multat per un import de 400€.

 

Recomanació de la Síndica:

Revisar l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari, pel que fa l’autorització del nombre màxim de paravents laterals per adaptar-la a la realitat de les terrasses del nostre municipi.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 01/06/20

 

Greuge  34/20
Sancions per circular per l’accés a la Plaça de la Quadra de Vallparadís.

La ciutadana exposa que és una persona amb mobilitat reduïda que ha de desplaçar-se en cadira de rodes i que assíduament, ha d’anar al centre sociosanitari de Vallparadís. Amb motiu de les obres del carrer del Castell, va accedir al centre mèdic per la plaça de la Quadra de Vallparadís com a única alternativa i va ser denunciada al ser enregistrat el vehicle pel sistema de detecció automàtica d’infraccions per no disposar presumptament d’autorització.

Recomanació de la Síndica:

Es procedeixi a la revisió de l’expedient sancionador i s’anul·li la sanció imposada a la ciutadana, donat que la placa de senyalització vertical de prohibició de circulació existent en el moment de la denúncia no especificava expressament quins vehicles eren els autoritzats per transitar en aquell espai que donava accés a la Plaça de la Quadra on s’ubicava el centre mèdic.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 22/08/20
 

Greuge 61/20

Notificacions en bloc de multes de trànsit.

La queixa del ciutadà és en relació a la imposició de cinc multes de trànsit que han estat notificades en bloc el mateix dia sense la possibilitat de poder rectificar el fet infractor, al·legant desconèixer la prohibició de circulació en el moment de cometre-la.

 

Recomanació de la Síndica:

Revisar el tràmit de les notificacions en bloc efectuades perquè no garanteixen el dret de defensa del ciutadà i, en aquest sentit, anul·lar les multes de trànsit imposades, retornant l’import abonat a l’Administració, ja que el ciutadà no ha tingut l’oportunitat de corregir una actuació abans de rebre una notificació pel mateix fet infractor.

 

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 30/09/20

 

 

Greuge 63/20

Sancions per circular per l’accés a la Plaça de la Quadra de Vallparadís.

El ciutadà exposa que va rebre quatre multes per accedir sense permís a la Pl. de la Quadra de Vallparadís. No era coneixedor de que es necessitava un permís especial i només es limitava a deixar la seva dona a la porta del centre sociosanitari i marxava.

 

Recomanació de la Síndica:

Revisar l’expedient sancionador i, en concret, el tràmit notificador de les denúncies per infracció de trànsit perquè el ciutadà quan té coneixement de la primera denúncia ja ha comès el mateix fet infractor, ja que la tardança en notificar de l’Administració ha causat que no pugui rectificar una actuació infractora per la que desconeixia la necessitat de tramitar una autorització especial de circulació.

 

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 30/09/20

 

 

Greuge 58/20

Sanció per circular per un tram de la Rambla d’Ègara.

La ciutadana va ser denunciada per circular per un tram de la Rambla d’Ègara que estava tallada amb motiu de la Fira Modernista a les 20:30h per poder accedir amb al seu vehicle al pàrquing de casa seva ubicat al carrer Cisterna. Explica que no hi havia ningú que li pogués fer indicacions de com accedir al pàrquing ja que anava carregada de coses al cotxe, va baixar del vehicle per retirar els cons i va posar-los de nou al seu lloc seguint la marxa de manera lenta fins al garatge. La dona en qüestió té 76 anys i va al·legar també a l’Ajuntament que no pot carregar pesos.

 

Recomanació de la Síndica:

Revisar l’expedient sancionador, atenent les circumstàncies excepcionals del cas que han estat exposades, i procedir a l’anul·lació de multa imposada.

 

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 30/09/20

 

 

Greuge 62/20

Sancions per circular per l’accés a la Plaça de la Quadra de Vallparadís.

La ciutadana exposa que és una persona amb mobilitat reduïda i que té targeta d’aparcament per persones amb discapacitat. I que sovint anava al centre sociosanitari de Vallparadís. Amb motiu de les obres del carrer del Castell, va accedir al centre per la plaça de la Quadra de Vallparadís com a única alternativa i va ser denunciada. Va presentar al·legacions i recurs de reposició que han estat desestimats.

 

Recomanació de la Síndica:

Es procedeixi a la revisió de l'expedient sancionador i s'anul·li la sanció imposada a la ciutadana, en tant que la titular només podia accedir amb vehicle per la Plaça de la Quadra de Vallparadís a l'estar l'accés al centre mèdic pel carrer Castell tancat per obres i ser titular d'una targeta d'aparcament per persones amb discapacitat.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 14/10/20

Greuge  38/20
Trasllat de contenidors.

La queixa de la comunitat de propietaris està basada en la disconformitat amb la resposta negativa per part de l’Ajuntament a la petició de trasllat d’una bateria de contenidors que s’ubiquen davant de l’edifici i que provoquen molèsties per l'acumulació de deixalles a la vorera i pudors, i que quan es buiden els contenidors en nombroses ocasions es queden mal col·locats fora del topall i aquest fet impedeix l’accés al pàrquing de l’edifici.


Recomanacions de la Síndica:

Realitzar un estudi tècnic que contingui alternatives possibles per la reubicació dels contenidors, cercant la solució més idònia que no lesioni els drets de la ciutadania i que no suposi una càrrega excessiva i un greuge comparatiu amb la resta de veïns que poden fer ús del servei sense patir molèsties. 

Revisar el model i la periodicitat del servei de neteja i recollida de residus, realitzant un seguiment acurat del servei de repàs que retira els residus dipositats fora dels contenidors en l’emplaçament del carrer de carrer Pintor Sorolla núm. 10, per tal d’evitar l’acumulació deixalles que representen un obstacle de pas per la vorera i molèsties evidents als veïns i les veïnes del carrer.

Recomanacions acceptades parcialment el dia 18/06/20

 


Greuge  48/20
Sorolls comerç menor d’alimentació.

El ciutadà es queixa dels sorolls que ocasiona un comerç d’alimentació als baixos de l’edifici on viu i que tot i la intervenció del serveis municipals després d’un any i mig d’insistir en el tema, les solucions que aporten  no acaben de resoldre el problema.

Recomanació de la Síndica:

Cal que, en matèria de contaminació acústica, es dugui a terme una actuació inspectora continuada i eficaç per detectar els focus problemàtics amb agilitat perquè no es cronifiquin les molèsties, adoptant mesures que no impliquin únicament requeriments o sancions sinó també actuacions de mediació que ajudin a resoldre els conflictes derivats de les agressions acústiques que es puguin donar en el desenvolupant d’una activitat.


Recomanació acceptada el dia 27/08/20


Greuge  20/20
Trasllat de contenidors.

La ciutadana es queixa que les finestres del seu habitatge donen just davant dels contenidors que ocasionen molèsties de males olors i no les pot obrir i també per l’acumulació de residus a la vorera que es recolzen a la façana. La insalubritat de l’espai s’agreuja per la presència d’insectes i coloms. Davant de l’edifici hi ha un solar buit on es podrien instal·lar els contenidors i no molestarien a ningú, però l’Ajuntament no li accepta la proposta.

Recomanació de la Síndica:

Realitzar un estudi tècnic que contingui alternatives possibles per la reubicació de la bateria de contenidors, en el sentit d’establir la possibilitat de canvis periòdics d’aquesta àrea d’aportació de residus perquè no siguin sempre els mateixos veïns i veïnes els que hagin de patir les molèsties d’olors i brutícia que generen. 


Recomanació acceptada el dia 27/08/20

Greuge 100/20

Gestió deficient de la recollida d’escombraries.

La queixa del ciutadà està en la manca de resposta de l’Ajuntament a la instància que va fer el mes de juliol sobre el punt negre situat al carrer Pompeu Fabra cantonada amb Doctor Calsina on s’acumulen deixalles, Els contenidors que sempre estan desbordats per la quantitat de plàstics i paper/cartons, fan que la vorera la major part dels dies estigui intransitable, provocant caigudes a les persones grans, a això se li sumen els mobles, matalassos, televisors, material d’obres, pintures, etc. Demanava a l’Ajuntament una solució al problema.

Recomanacions de la Síndica:

Realitzar un estudi tècnic que contingui alternatives possibles per la reubicació dels contenidors, cercant la solució més idònia que no lesioni els drets de la ciutadania i que no suposi una càrrega excessiva i un greuge comparatiu amb la resta de veïns que poden fer ús del servei sense patir molèsties.

Revisi el model i la periodicitat del servei de neteja i recollida de residus, realitzant un seguiment acurat del servei de repàs que retira els residus dipositats fora dels contenidors, per tal d’evitar l’acumulació deixalles que representen un obstacle de pas per la vorera i molèsties evidents als veïns i les veïnes del carrer.

 

Recomanacions acceptades el dia 21/01/21

Greuge 97/20

Exclòs d’un procés de selecció per no pagar la taxa.

La queixa del ciutadà és que es va presentar a les proves de selecció d’agent de la Policia Municipal i en aquell moment estava a l’atur i, per tant, exempt de pagar la taxa per a fer les proves. Ho va acreditar en aquell moment i també en període d’esmena i tot i això va quedar exclòs del procés. No ha rebut resposta de l’Ajuntament sobre la queixa que va fer.

 

Recomanació de la Síndica

Declarar admès en el procés d’ocupació pública al candidat exclòs per no pagar la taxa per participar-hi, donat que en el moment de presentació de la sol·licitud estava efectivament en situació d’atur i ho hagués pogut acreditar amb el full de vida laboral actualitzat si hagués estat informat de la concreta deficiència que tenia la documentació que va aportar en un primer moment i que podia esmenar en el període d’esmena.

Recomanació no acceptada el dia 17/02/21

Greuge  2/20
Dificultat d’accés a l’habitatge social estimat favorablement per la taula d’emergència.

El ciutadà es queixa en relació a la situació de desemparament que pateix la seva família per part de l'Administració per no fer efectiu el seu dret a accedir a un pis digne i assequible, havent estimat favorablement la taula d’emergència la seva sol·licitud.

Recomanació de la Síndica:

Mentre no es resolgui la situació de crisi residencial donada per la manca d'un parc d'habitatges suficient destinat a polítiques socials, cal garantir una major informació en l'assignació dels habitatges a les persones que ja han obtingut una valoració favorable de la taula d'emergències i preveure allotjaments provisionals adequats a les necessitats de les persones afectades mentre no puguin accedir a un habitatge definitiva.

Oferir un recurs residencial temporal adequat a la família promotora de la queixa per donar resposta a la necessitat de reallotjament temporal o d'urgència mentre no estigui garantit el seu reallotjament definitiu.

 

Recomanació acceptada el  22/07/20

 


Greuge  8/20
Dificultat d’accés a l’habitatge social estimat favorablement per la taula d’emergència.

La queixa de la ciutadana està feta en relació a la situació de desemparament que pateix per part de l'Administració per no fer efectiu el seu dret a accedir a un pis digne i assequible, havent estimat favorablement la taula d’emergència la seva sol·licitud.

Recomanacions de la Síndica:

Mentre no es resolgui la situació de crisi residencial donada per la manca d'un parc d'habitatges suficient destinat a polítiques socials, cal garantir una major informació en l'assignació dels habitatges a les persones que ja han obtingut una valoració favorable de la taula d'emergències i preveure allotjaments provisionals adequats a les necessitats de les persones afectades mentre no puguin accedir a un habitatge definitiva.

Oferir un recurs residencial temporal adequat a la família promotora de la queixa per donar resposta a la necessitat de reallotjament temporal o d'urgència mentre no estigui garantit el seu reallotjament definitiu.

 

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 4 el dia 29/05/20

 

Greuge  27/20
Dificultat d’accés a l’habitatge social estimat favorablement per la taula d’emergència.

La ciutadana es queixa  en relació a la situació d'emergència residencial de la unitat familiar i de la necessitat que l'Administració l'ajudi a accedir a un pis digne per atendre les necessitats de la seva filla amb discapacitat.

 

Recomanacions de la Síndica:

Oferir un recurs residencial temporal adequat a la unitat familiar per donar resposta a les necessitats de reallotjament temporal i urgent a causa de el mal estat de el pis de Prohabitatge en el qual habiten mentre no estigui garantit el seu reallotjament definitiu.

Quan quedi aclarida la guarda i custòdia de la filla que pateix una discapacitat i que ha de ser objecte d'especial protecció pels poders públics, procedeixi a impulsar sense més demora l'expedient per a ser valorat en la taula d'emergència de l'habitatge amb el objectiu que la unitat familiar pugui accedir a un habitatge definitiva que faci efectiu el seu dret a un habitatge digne i adequat a les necessitats d'un persona amb discapacitat.

 

Recomanació acceptada el 30/12/20

Greuge  54/20
Preinscripció escola bressol.

La queixa del ciutadà es en relació amb disconformitat amb l’Administració pel que fa l’obtenció de punts en el procés de preinscripció de la seva filla a l’escola bressol, al no comptar els 10 punts dels pares treballadors. La mare és treballadora autònoma, però com que no arriba al salari mínim interprofessional no s’ha donat d’alta a la seguretat social donat que, d’acord amb la llei, no és necessari quan els ingressos no arriben a aquesta xifra, però l’Ajuntament no ho admet.

Recomanació de la Síndica:

Atorgar als 10 punts de pare i mare que treballen relatiu al procés per la preinscripció de la filla a l’escola bressol, en tant que ha quedat acreditat documentalment l’activitat laboral de la progenitora que no està donada l’alta al règim especial d’autònoms donat que els ingressos obtinguts de l’activitat econòmica no superen els SMI i, d’acord amb la pròpia jurisprudència del Tribunal Suprem, no existiria obligació de donar-se d’alta en el règim d’autònoms de la seguretat social.

Recomanació acceptada el 23/09/20

RECOMANACIONS ÀREA 2. URBANISME I SOSTENIBILITAT

RECOMANACIONS ÀREA 4. DRETS SOCIALS

RECOMANACIONS ÀREA 5. CICLES DE LA VIDA

RECOMANACIONS ÀREA 3. SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

Les Recomanacions de la Síndica a l'Ajuntament dels anys anteriors a 2020,

les podreu localitzar publicades a les diverses Memòries d'Activitats.

bottom of page