Memòries d'activitat

Cartell02-1024x683.jpg

Memòries

d'Activitats

L’art. 21 del Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa disposa que, dins el primer trimestre de cada any, la Síndica Municipal de Greuges informarà anualment al Ple de l’Ajuntament de les seves actuacions.


La Síndica Municipal de Greuges presentarà personalment al Ple de la Corporació una Memòria d’Activitats.

 

Així mateix, la Síndica podrà presentar informes a la Junta de Portaveus i, si aquesta ho considera convenient, al Ple Municipal, amb caràcter extraordinari, quan ho requereixi la urgència o importància dels fets que motivin la seva intervenció.

Memòria d'Activitats 2020

Memòria 2020.jpg

La Memòria anual que presentaré dilluns 29 al Ple Municipal ordinari del mes de març de l'Ajuntament de Terrassa compleix el mandat de fer públic l’informe al Govern de la ciutat i també queda a disposició de les persones que hi puguin tenir interès amb l’objectiu de fer transparent la tasca realitzada per la Síndica durant l’any 2020, any de la pandèmia- Covid 19.

La Síndica vol tenir en compte les conseqüències de la Covid19 i per tant un emotiu record per a totes les persones que han patit i pateixen aquesta pandèmia, tot esperant que aquest malson acabi aviat.

La implementació de “l’estat d’alarma” ara fa un any, va posar a prova la mecànica de l’administració local i com a tal, va fer els possibles per garantir i exercir els drets de la ciutadania. Aquí, la missió de la sindicatura va ser, posar-se al seu servei i acompanyar a la ciutadania, resoldre i encarar la complicada situació que va ocasionar i ocasiona la pandèmia, tals com manca d’habitatge i els impagaments dels subministraments,  el dret a uns ingresos mínims o, per resumir-ho, la manca al dret a tenir una vida digna a la nostra ciutat.

Les principals accions portades a terme han estat la gran quantitat d’assessoraments i consultes, 1.198 (incloses 24 consultes per la Web i  21 per Twiter).

Destacar un total de 125 greuges tramitats aquest any 2020, dels quals 98 han finalitzat i 27 en tramitació (24 d’ells, la sindicatura està a l’espera de rebre els informes sol·licitats als diferents serveis municipals).

Cal tenir en compte que augmenta el nombre de queixes relatives a la manca de resposta municipal a tot  tipus d’instància presentada per la ciutadania, 34 greuges, i veient que cada any augmenta el nombre de queixes (a l’any 2019, van ser 28).

Aquest fet fa que reflexionem i determinem quines són les causes d’aquesta realitat. Creiem que la ciutadania comença a ser coneixedora de quins són els seus drets i per això, ara, sap que té el dret a rebre resposta a les seves instàncies i ho exigeix.

Entrant en la temàtica de les queixes, voldria destacar el nombre de greuges (7) relacionats amb multes de trànsit, concretament per accedir a la plaça de la Quadra de Vallparadís – centre sociosanitari de Mútua de Terrassa i la manca de resposta per part de l’ajuntament, a la Recomanacions emeses per la síndica.

Respecte a les notificacions de les sancions, cal destacar que a alguns conductors se’ls hi ha arribat notificar en el mateix dia, una  gran quantitat de sancions (5 multes, 10 multes). Fet que atenta al principi d’una bona administració per part del nostre ajuntament.

Respecte a les Actuacions d’Ofici, s’ha realitzat l’AO 1/2020 amb la finalitat de que el Consistori prengui consciència de la necessitat de revisar i actualitzar els protocols d’actuació del PMH, per facilitar l’exercici d’aquest dret tal i com es recull al BOE en la resolució de 29 d’abril de 2020.

Un fet important que cal fer menció: l’aprovació de l’ordenança de Mobilitat a la nostra ciutat, i sobretot  la regulació de les condicions de circulació que són aplicables als vehicles de mobilitat personal i resoldre els problemes de convivència a l’espai públic de la nostra ciutat. Aquesta era una petició ja manifestada per la Síndica a l’any 2018.

Com a novetat a tenir en compte al llarg de l’any 2020, ha estat l’entrada en funcionament de la Bústia Ètica, destinada a facilitar la comunicació de conductes desenvolupades en els òrgans municipals que puguin ser contràries als principis ètics i regles de conducta que estableix el Codi Ètic de l’Ajuntament.

A l’any 2020, la Síndica com a Institució garant dels drets a la ciutat, ha impulsat els objectius de desenvolupament sostenible, ODS, agenda 2030, fent menció en cadascuna de les recomanacions elaborades i alhora fent realitat l’aplicació dels drets humans.

El programa ”Educar en valors” durant l’any 2020 s’ha portat a terme, d’una part i als primers mesos, sessions presencials juntament amb membres de la Comissió de Drets Humans de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa - Icater, i al decretar-se l’estat d’alarma, es va iniciar un treball telemàtic innovador: els alumnes de diferents escoles van fer un estudi del contingut de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat - CESDHC (2000) i de la seva possible modificació amb una nova visió, pròpia de l’any 2020.

Mitjançant aquesta memòria anual, desitjo fer un servei a la ciutat. És a dir, oferir a la ciutadania una anàlisi d’aquells aspectes en que s’han produït greuges o en els quals els drets de la ciutadania no han estat respectats adequadament, formulant recomanacions que he adreçat al consistori. I també resolent queixes mitjançant actuacions intermèdies, arribant a solucions beneficioses per a tothom.

Sense oblidar, una de les funcions principals de la Síndica, donar a conèixer quins són els drets de les persones i com assegurar millor les condicions públiques per a la felicitat privada de cadascú, tal i com s‘estableix al principi de la CESDHC.

I finalment, agrair la bona predisposició i el treball realitzat per part de tot l’equip de la sindicatura (Laura Rius, Cristina Valverde i Marc de la Torre) i dels estudiants en pràctiques (Laura Aguayo, Pau Cònsola i Mireia Riera), en un any difícil i complicat.

Memòria d'Activitats 2019

sindica_19memoria_resum1.jpg
sindica_19memoria_resum2.jpg
sindica_19memoria_resum4.jpg
sindica_19memoria_resum3.jpg
sindica_19memoria_resum5.jpg

Resum Memòria d'Activitats 2018

Dades Estadístiques

 

Durant el 2018, l’Oficina de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa ha efectuat un total de 1.288 actuacions que es desglossen de la manera següent:

 • 680 consultes i assessoraments que no han generat expedient.

 • 232 queixes presentades formalment que han generat expedient. 

 • 84 atencions addicionals de seguiment d’expedients oberts.

 • 6 actuacions d’ofici.

 • 11 expedients de 2017 resolts el 2018.

 • 64 consultes i preguntes formulades per Twitter, amb més de 3.000 seguidors a la xarxa social del perfil @SindicaTerrassa

 • 7 sessions formatives de la Síndica a les escoles amb l’assistència de 530 alumnes.

 • 13 xerrades sobre el paper de la Síndica i els drets humans a la ciutat amb l’assistència de 585 persones.

 • 189 assistències a actes i visites a entitats de la ciutat.

 • 2 convenis de col·laboració, amb Proubarreres i la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa FAVT.

Greuges formalment Presentats i Registrats


Durant el 2018, s’han presentat i admesos 232 expedients de greuges, dels quals han estat registrats:

 • 128 expedients de greuges admesos i tramitats a la Síndica de Greuges de Terrassa.

 • 104 expedients de greuges admesos i derivats al Síncid de Greuges de Catalunya.

 

 

Greuges presentat per Gènere


Els greuges del’any 2018 han estat presentats per:

 • 141 dones

 • 80 homes

 • 11 entitats

Estat de tramitació dels Greuges


Dels 232 greuges presentats l’any 2018, a data de 31 de desembre:

 • 201 expedients (el 87%) han estat finalitzats.

 • 31 expedients (el 13%) es trobaven encara en tramitació.

Greuges Resolts


Tal i com preveu el Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, la Síndica en les seves funcions d'investigació i resolució d'una queixa pot formular a l'Ajuntament les recomanacions, les advertències i els suggeriments que consideri en cada cas.

97 greuges resolts, dels quals:

 • 67 greuges resolts favorablement a la persona interessada.

 • 28 greuges resolts desfavorablement, on l’Ajuntament de Terrassa ha actuat correctament.

 • 2 greuges desistits per la persona interessada.

Actuació Intermèdia


Tanmateix, la Síndica pot fer propostes de terminacions convencionals d'un procediment, mitjançant fórmules de conciliació, arbitratge i mediació entre el particular i l'Ajuntament.

 • 41 greuges resolts favorablement amb actuació intermèdia.

Recomanacions


26 greuges estimats amb recomanació i/o suggeriment a l’Ajuntament de Terrassa, tramesa a l’Alcalde de Terrassa, al Regidor/a competent de l’àmbit i els Caps de Servei.