Memòries d'activitat

Memòries

d'Activitats

L’art. 21 del Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa disposa que, dins el primer trimestre de cada any, la Síndica Municipal de Greuges informarà anualment al Ple de l’Ajuntament de les seves actuacions.


La Síndica Municipal de Greuges presentarà personalment al Ple de la Corporació una Memòria d’Activitats.

 

Així mateix, la Síndica podrà presentar informes a la Junta de Portaveus i, si aquesta ho considera convenient, al Ple Municipal, amb caràcter extraordinari, quan ho requereixi la urgència o importància dels fets que motivin la seva intervenció.

sindica_19memoria_resum1.jpg

Resum Memòria d'Activitats 2018

Dades Estadístiques

 

Durant el 2018, l’Oficina de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa ha efectuat un total de 1.288 actuacions que es desglossen de la manera següent:

 • 680 consultes i assessoraments que no han generat expedient.

 • 232 queixes presentades formalment que han generat expedient. 

 • 84 atencions addicionals de seguiment d’expedients oberts.

 • 6 actuacions d’ofici.

 • 11 expedients de 2017 resolts el 2018.

 • 64 consultes i preguntes formulades per Twitter, amb més de 3.000 seguidors a la xarxa social del perfil @SindicaTerrassa

 • 7 sessions formatives de la Síndica a les escoles amb l’assistència de 530 alumnes.

 • 13 xerrades sobre el paper de la Síndica i els drets humans a la ciutat amb l’assistència de 585 persones.

 • 189 assistències a actes i visites a entitats de la ciutat.

 • 2 convenis de col·laboració, amb Proubarreres i la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa FAVT.

Greuges formalment Presentats i Registrats


Durant el 2018, s’han presentat i admesos 232 expedients de greuges, dels quals han estat registrats:

 • 128 expedients de greuges admesos i tramitats a la Síndica de Greuges de Terrassa.

 • 104 expedients de greuges admesos i derivats al Síncid de Greuges de Catalunya.

 

 

Greuges presentat per Gènere


Els greuges del’any 2018 han estat presentats per:

 • 141 dones

 • 80 homes

 • 11 entitats

Estat de tramitació dels Greuges


Dels 232 greuges presentats l’any 2018, a data de 31 de desembre:

 • 201 expedients (el 87%) han estat finalitzats.

 • 31 expedients (el 13%) es trobaven encara en tramitació.

Greuges Resolts


Tal i com preveu el Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, la Síndica en les seves funcions d'investigació i resolució d'una queixa pot formular a l'Ajuntament les recomanacions, les advertències i els suggeriments que consideri en cada cas.

97 greuges resolts, dels quals:

 • 67 greuges resolts favorablement a la persona interessada.

 • 28 greuges resolts desfavorablement, on l’Ajuntament de Terrassa ha actuat correctament.

 • 2 greuges desistits per la persona interessada.

Actuació Intermèdia


Tanmateix, la Síndica pot fer propostes de terminacions convencionals d'un procediment, mitjançant fórmules de conciliació, arbitratge i mediació entre el particular i l'Ajuntament.

 • 41 greuges resolts favorablement amb actuació intermèdia.

Recomanacions


26 greuges estimats amb recomanació i/o suggeriment a l’Ajuntament de Terrassa, tramesa a l’Alcalde de Terrassa, al Regidor/a competent de l’àmbit i els Caps de Servei.

Masia Freixa


Plaça Josep Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa

Tel: 93 739 70 78

 • White Twitter Icon

© 2018 

Eva Cid, Lídia Paloma i Ada Salgado

Darrera actualització: octubre de 2020