Quina és la funció de la Síndica?

La Síndica Municipal de Greuges té com a funció la protecció i la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i les veïnes del municipi en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismes dependents, supervisant a aquest efecte l'actuació municipal.


Així mateix, la Síndica també vetlla pels drets i llibertats d'altres ciutadans i ciutadanes que, no essent veïns i veïnes de Terrassa, puguin resultar afectats per l'actuació de l'Ajuntament de Terrassa.


La Síndica desenvolupa les seves funcions amb independència i objectivitat, i sense cap sotmetiment a mandats imperatius ni a instruccions jeràrquiques de cap autoritat o càrrecs municipals.

 

Les actuacions de la Síndica es regeixen pels principis d'autonomia, imparcialitat i es realitzen respectant els principis de confidencialitat i secret professional.


Totes les actuacions de la Síndica són gratuïtes per a les persones interessades, i no necessita de l'assistència d'advocat o advocada ni procurador o procuradora.


La Síndica defensa i promociona també els drets humans i, amb aquest objectiu, en fa difusió i pedagogia en el marc de les seves competències i activitat pública.

Reglament de la Sindicatura

El Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa recull l'àmbit d'actuació del/la Síndic/a així com les seves competències.

El nou Regalment va ser aprovat per Acord Plenari el 30 de juny de 2016 i finalment va entrar en vigor l'11 d'octubre de 2016.

En data 29 de juny de 2017 s'aprovà la seva modificació, aquesta va entrar en vigor en data 20 de setembre de 2017.

Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa

Ajuntament de Terrassa

Pàgines de 22 a 29 a l'Acta del

Ple Municipal Ordinari / Juny de 2016


Epígraf 10) Aprovació inicial del Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa.

O al vídeo de 1:45:10 a 2:19:20

La Síndica Municipal de Greuges de Terrassa també és membre del Plenari de la Taula de Mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa.

Masia Freixa


Plaça Josep Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa

Tel: 93 739 70 78

  • White Twitter Icon

© 2018 

Eva Cid, Lídia Paloma i Ada Salgado

Darrera actualització: octubre de 2020