top of page

Quina és la funció de la Síndica?

La Síndica Municipal de Greuges té com a funció la protecció i la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i les veïnes del municipi en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismes dependents, supervisant a aquest efecte l'actuació municipal.


Així mateix, la Síndica també vetlla pels drets i llibertats d'altres ciutadans i ciutadanes que, no essent veïns i veïnes de Terrassa, puguin resultar afectats per l'actuació de l'Ajuntament de Terrassa.


La Síndica desenvolupa les seves funcions amb independència i objectivitat, i sense cap sotmetiment a mandats imperatius ni a instruccions jeràrquiques de cap autoritat o càrrecs municipals.

 

Les actuacions de la Síndica es regeixen pels principis d'autonomia, imparcialitat i es realitzen respectant els principis de confidencialitat i secret professional.


Totes les actuacions de la Síndica són gratuïtes per a les persones interessades, i no necessita de l'assistència d'advocat o advocada ni procurador o procuradora.


La Síndica defensa i promociona també els drets humans i, amb aquest objectiu, en fa difusió i pedagogia en el marc de les seves competències i activitat pública.

bottom of page