top of page

INICI DEL PROCÉS D'ELECCIÓ DE SÍNDIC/A MUNICIPAL DE GREUGES DE TERRASSA 2022 

​Més informació sobre el procés participatiu a: participa.terrassa.cat

Eleccions a la Sindicatura de Terrassa del 2017


Comissió Ciutadana de Seguiment


En aquest procés participatiu per a la presentació de candidatures i recollida de suports per al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa s’incorpora aquest òrgan fonamental i de garantia en el seu desenvolupament tal com preveu la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana.

Funcions
Vetllar perquè el procés participatiu es desenvolupi d’acord amb les bases i participant especialment en: 

 • Definir la metodologia, establir els calendaris i participar de l’estratègia comunicativa. 

 • Fer les operacions de recompte de suports i aixecar acta dels resultats. 

 • Resoldre queixes, dubtes o incidències que es plantegin en relació a tot el procés. 

 • Designar les persones que puguin ser presents en la jornada de recollida de suports, recompte provisional i final. 

 • Valorar el desenvolupament del procés en el seu tancament. 

 

Composició

 • El Tinent d’Alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, que exerceix la presidència. 

 • La regidora delegada de Qualitat Democràtica.

 • Una persona en representació de cada grup polític municipal. 

 • Una persona en representació de cada consell municipal sectorial, de districte i taules de participació. 

 • Una persona en representació de la Comissió Ciutadana de Seguiment i impuls de la Carta Europea. 

 • El Director de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert. 

 • El cap de planificació i avaluació de programes de l’àrea de Serveis Generals i Govern obert.

 • Una persona en representació del Fòrum de Síndics i Defensors locals de Catalunya, en qualitat d’observadora.

Una secretaria tècnica desenvolupada per personal municipal. 

 

Sessions, punts de l’ordre del dia i acords
 

Primera sessió 19/07/2017

 • Constitució de la Comissió. Establiment del funcionament de la Comissió i calendari de treball. Presentació i lliurament d’una proposta de bases reguladores del procés i calendari. 

 

Segona sessió 14/09/2017 

 • Tractament de les al·legacions i aprovació de les bases reguladores del procés i calendari de fases amb dos vots en contra i cap abstenció.

 • Proposta comunicativa per a les fases I i II. 

 • Proposta d’organitzar un acte sobre el paper de les Sindicatures de Greuges i el que ofereix a la ciutadania. Més informació.

 

Tercera sessió 19/10/2017

 • El dia de recollida de suports presencials serà el 14 de desembre (dijous) de 9:30h a 20:00h en els següents 7 punts de la ciutat: Oficina d'atenció ciutadana de Plaça Didó (Districte I), Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (Districte 2), Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (Districte 3), Casal Cívic Municipal Can Parellada (Districte 3), Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (Districte 4), Centre Cívic Municipal Avel.lí Estrenjer (Districte 5), Centre Cívic Municipal President Macià (Districte 6).

 • Es tracta la proposta d'accions comunicatives de la fase IV de la fase de difusió de candidatures. S'aprova que en el cas que hi hagi més d'una candidatura s'organitzarà un acte amb els candidats/es, una entrevista o entrevistes als mitjans municipals. D’altra banda els actes que organitzin els candidats / candidates també es podran publicar al portal participa.terrassa.cat a l'apartat "trobades".

 • Es trasllada l'acte "Parlem de la Sindicatura Municipal de Greuges" de la Plaça Vella a l'era de la Masia Freixa.

Quarta sessió 20/11/2017

 • Es validen les quatre candidatures que han presentat dins del termini i havent verificat els requisits que s’especifiquen en el Reglament i les Bases. Veure informació candidatures: Isabel Marqués, Roger Peiró, Jordi Estapé i José Miguel Sanz.

 • Es decideix excloure una candidatura perquè que es va presentar el dia 17 de novembre fora de termini i que no adjuntava la documentació requerida. Veure resolució sobre candidatures acceptades i exclosa.

Es destaquen les properes accions de comunicació:

Dia 29/11/2017. Matí. Gravació a Canal Terrassa amb entrevista i debat de les persones candidates. Tarda. 18:30h Acte Masia Freixa Debat Candidats/es. Parlem amb les persones candidates a la Sindicatura Municipal de Greuges.

Entrevista de Ràdio Municipal de Terrassa 95.2 FM. Programa el Submarí a Lluís Martínez Camps, Vicepresident del Fòrum de Síndics i Síndiques Defensors i Defensores Locals de Catalunya i Síndic Personer de Mollet del Vallès.
Ràdio Municipal de Terrassa 95.2 FM. Programa El Submarí: entrevista amb les persones candidates.
Més enllà dels actes que organitzi l’Ajuntament amb totes les candidatures acceptades, qualsevol organització o candidat/a poden organitzar els que cregui oportuns i que aquests es podran publicar a l’apartat trobades al portal participa.terrassa.cat sempre que ho comuniquin amb antelació al correu: processindicatura@terrassa.cat

 

Contacte
Podeu adreçar les vostres consultes o incidències a aquesta Comissió Ciutadana de Seguiment a través del correu electrònic: processindicatura@terrassa.cat

 

Comissió Tècnica
Òrgan de suport a la Comissió Ciutadana de Seguiment pel que fa al desenvolupament tècnic del procés participatiu.

Per a més informació

I trobades realitzades

Procés Participatiu per a la presentació de candidatures i recollida de suports a la figura de Síndic/a de Greuges de Terrassa realitzat l'any 2017

El càrrec de Síndic o Síndica de Greuges de Terrassa té com a funció, la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l’Ajuntament i els seus organismes dependents, supervisant a aquest efecte l’actuació municipal.

L’Ajuntament de Terrassa impulsa un procés participatiu per a l’elecció i nomenament d’aquesta figura, vacant des de l’11 d’abril de 2016, data en la que la Sra. Isabel Marquès, aleshores Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, va deixar el càrrec.

 

RESULTATS

En la cinquena sessió de la Comissió Ciutadana de Seguiment del Procés Participatiu de la Sindicatura de Greuges, que es va celebrar el dia 14 de desembre a les 21h, es va procedir a fer la verificació dels resultats de l’escrutini de la fase de recollida de suports.

 

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa, reunit en sessió ordinària el dia 25 de gener de 2018, ha acordat escollir Isabel Marquès Amat com a Síndica Municipal de Greuges de Terrassa. La proposta de l’Alcalde, elaborada després d’escoltar la Junta de Portaveus, es basava en el projecte presentat per la candidata, en el seu perfil, en la seva experiència en el càrrec (va ser síndica entre 2010 i 2016) i en el fet que va ser la candidata que més suports ha obtingut en el procés de participació ciutadana desenvolupat.

Per decret de l'Alcadia núm. 1103 en data 12 de febrer de 2018, es nomena per un període de 5 anys a la Sra. Isabel Marqués Amat com a Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, per tal que, d'acord amb el que preveu el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i el Reglament del/la Síndic Municipal de Greuges de Terrassa, amb independència i objectivitat absolutes, i sense cap sotmetiment a mandats imperatius ni a instruccions jeràrquiques, vetlli per la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismes dependents, supervisant a aquest efecte l'actuació municipal.

 

DOCUMENTS RELACIONATS

big_plantilla_butlleta_simple.jpg
bottom of page