Les meves Recomanacions a l'Ajuntament de Terrassa

El Reglament de la Sindicatura preveu, en el seu article 19, que en l’exercici de la seva funció investigadora i en cas de considerar que ha existit un greuge per a la persona interessada, el/la Síndic/a podrà formular les advertències, recomanacions, suggeriments i recordatoris que corresponguin.


Aquests pronunciaments es desprenen de la valoració en termes de dret i d’equitat de les circumstàncies concurrents en l’expedient concret considerat, i poden tenir per objecte demanar la revisió d’un expedient o fer constar un fet. Així:

a) Un ADVERTIMENT a un servei municipal és una crida d’atenció quan s’ha constatat un perjudici material o moral a un ciutadà o ciutadana que, en opinió de la Síndica, mereix una reparació;

b) quan es pronuncia una RECOMANACIÓ específica és perquè s’ha valorat que és convenient esmenar una forma de procedir en el sentit que s’indiqui per evitar nous greuges o augmentar l’eficàcia o la qualitat dels serveis;

c) en canvi, si el pronunciament és de SUGGERIMENT, això significa l’aportació d’una proposta de millora o de solució alternativa que es trasllada a la persona responsable dels serveis perquè la valori, ja que el fet que la situació sigui legal no vol dir que no es pugui millorar el context que la genera. Es tracta, en definitiva, d’aconsellar allò que es creu que pot ser bo, millor, útil i oportú.

Les meves Recomanacions a l'Ajuntament de Terrassa

2020

RECOMANACIONS ÀREA 1. SERVEIS TERRITORIALS I SEGURETAT

Greuge  32/20
Multes diferents per aparcament indegut en el mateix lloc.

El ciutadà presenta una queixa en relació a la vostra disconformitat en ser titular de dues denúncies per infringir la normativa sobre estacionament, en tant que el vehicle objecte de denúncia va ser estacionat en un únic indret i no en dues ubicacions diferents i existint un defecte de forma en les denúncies pel que fa el lloc de la comissió de la infracció. 

 

Recomanació de la Síndica:

Deixar sense efecte l’expedient sancionador i, conseqüentment, anul·lar les multes imposades per existir un defecte de forma en les denúncies notificades pel que fa la identificació del lloc on s’ha comès la infracció i que no ha estat esmenat per l’Administració i, altrament, per considerar que no ha estat suficientment provada i degudament acreditada la comissió de la infracció (manca de prova fotogràfica).

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 27/05/20

 


Greuge  11/20
Retirada de vehicle de la via pública per part de la grua municipal.

El ciutadà es queixa en relació a la disconformitat amb l’Ajuntament per la retirada del seu vehicle de la via pública i la multa imposada per efectuar un aparcament infringint presumptament les normes de circulació. Va sol·licitar les fotografies que no li van ser lliurades abans de que acabés el termini de pagament de la multa, i un cop vistes aquestes, es veu clarament que no hi ha cap senyal que prohibeixi l’aparcament.

 

Recomanacions de la Síndica:

Agilitzar al màxim els tràmits i fer entrega als ciutadans sense demores de les proves fotogràfiques de la comissió d’una infracció de trànsit que l’Administració tingui al seu poder quan aquestes siguin sol·licitades, per tal de no causar indefensió a les persones que volen obtenir proves de la infracció presumptament comesa i presentar al·legacions dins el termini legalment establert.
Retrotreure les actuacions al moment en què es va fer entrega de les fotografies sol·licitades i, com a conseqüència del retard de l’Administració, permetre al ciutadà presentar al·legacions i resoldre-les, tot tenint també en compte les consideracions exposades per la Síndica pel que la comissió de la infracció i la necessitat de construir la vorera i senyalitzar correctament el gual per evitar noves confusions als ciutadans que pretenguin aparcar en una zona on no hi ha cap senyal de prohibició ni de reserva de gual.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 01/06/20

 


Greuge  12/20
Retirada de vehicle de la via pública per part de la grua municipal.

La queixa és en relació a  l'expedient sancionador instruït per instal·lar elements de tancament vertical presumptament no autoritzats en la terrassa d’un bar.  El dia de la denúncia, va realitzar un tancament parcial de la mateixa, seguint les instruccions donades en una reunió prèvia pels tècnics de via pública.  Aquell dia tenia tres bandes baixades i no dues com estableix la normativa. Exposa que va explicar a l'inspector que disposava d'autorització verbal de via pública, però va ser multat per un import de 400€.

 

Recomanació de la Síndica:

Revisar l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari, pel que fa l’autorització del nombre màxim de paravents laterals per adaptar-la a la realitat de les terrasses del nostre municipi.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 01/06/20

 

Greuge  34/20
Sancions per circular per l’accés a la Plaça de la Quadra de Vallparadís.

La ciutadana exposa que és una persona amb mobilitat reduïda que ha de desplaçar-se en cadira de rodes i que assíduament, ha d’anar al centre sociosanitari de Vallparadís. Amb motiu de les obres del carrer del Castell, va accedir al centre mèdic per la plaça de la Quadra de Vallparadís com a única alternativa i va ser denunciada al ser enregistrat el vehicle pel sistema de detecció automàtica d’infraccions per no disposar presumptament d’autorització.

Recomanació de la Síndica:

Es procedeixi a la revisió de l’expedient sancionador i s’anul·li la sanció imposada a la ciutadana, donat que la placa de senyalització vertical de prohibició de circulació existent en el moment de la denúncia no especificava expressament quins vehicles eren els autoritzats per transitar en aquell espai que donava accés a la Plaça de la Quadra on s’ubicava el centre mèdic.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 22/08/20
 

Greuge 61/20

Notificacions en bloc de multes de trànsit.

La queixa del ciutadà és en relació a la imposició de cinc multes de trànsit que han estat notificades en bloc el mateix dia sense la possibilitat de poder rectificar el fet infractor, al·legant desconèixer la prohibició de circulació en el moment de cometre-la.

 

Recomanació de la Síndica:

Revisar el tràmit de les notificacions en bloc efectuades perquè no garanteixen el dret de defensa del ciutadà i, en aquest sentit, anul·lar les multes de trànsit imposades, retornant l’import abonat a l’Administració, ja que el ciutadà no ha tingut l’oportunitat de corregir una actuació abans de rebre una notificació pel mateix fet infractor.

 

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 30/09/20

 

 

Greuge 63/20

Sancions per circular per l’accés a la Plaça de la Quadra de Vallparadís.

El ciutadà exposa que va rebre quatre multes per accedir sense permís a la Pl. de la Quadra de Vallparadís. No era coneixedor de que es necessitava un permís especial i només es limitava a deixar la seva dona a la porta del centre sociosanitari i marxava.

 

Recomanació de la Síndica:

Revisar l’expedient sancionador i, en concret, el tràmit notificador de les denúncies per infracció de trànsit perquè el ciutadà quan té coneixement de la primera denúncia ja ha comès el mateix fet infractor, ja que la tardança en notificar de l’Administració ha causat que no pugui rectificar una actuació infractora per la que desconeixia la necessitat de tramitar una autorització especial de circulació.

 

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 30/09/20

 

 

Greuge 58/20

Sanció per circular per un tram de la Rambla d’Ègara.

La ciutadana va ser denunciada per circular per un tram de la Rambla d’Ègara que estava tallada amb motiu de la Fira Modernista a les 20:30h per poder accedir amb al seu vehicle al pàrquing de casa seva ubicat al carrer Cisterna. Explica que no hi havia ningú que li pogués fer indicacions de com accedir al pàrquing ja que anava carregada de coses al cotxe, va baixar del vehicle per retirar els cons i va posar-los de nou al seu lloc seguint la marxa de manera lenta fins al garatge. La dona en qüestió té 76 anys i va al·legar també a l’Ajuntament que no pot carregar pesos.

 

Recomanació de la Síndica:

Revisar l’expedient sancionador, atenent les circumstàncies excepcionals del cas que han estat exposades, i procedir a l’anul·lació de multa imposada.

 

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 30/09/20

 

 

Greuge 62/20

Sancions per circular per l’accés a la Plaça de la Quadra de Vallparadís.

La ciutadana exposa que és una persona amb mobilitat reduïda i que té targeta d’aparcament per persones amb discapacitat. I que sovint anava al centre sociosanitari de Vallparadís. Amb motiu de les obres del carrer del Castell, va accedir al centre per la plaça de la Quadra de Vallparadís com a única alternativa i va ser denunciada. Va presentar al·legacions i recurs de reposició que han estat desestimats.

 

Recomanació de la Síndica:

Es procedeixi a la revisió de l'expedient sancionador i s'anul·li la sanció imposada a la ciutadana, en tant que la titular només podia accedir amb vehicle per la Plaça de la Quadra de Vallparadís a l'estar l'accés al centre mèdic pel carrer Castell tancat per obres i ser titular d'una targeta d'aparcament per persones amb discapacitat.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 14/10/20

Greuge  38/20
Trasllat de contenidors.

La queixa de la comunitat de propietaris està basada en la disconformitat amb la resposta negativa per part de l’Ajuntament a la petició de trasllat d’una bateria de contenidors que s’ubiquen davant de l’edifici i que provoquen molèsties per l'acumulació de deixalles a la vorera i pudors, i que quan es buiden els contenidors en nombroses ocasions es queden mal col·locats fora del topall i aquest fet impedeix l’accés al pàrquing de l’edifici.


Recomanacions de la Síndica:

Realitzar un estudi tècnic que contingui alternatives possibles per la reubicació dels contenidors, cercant la solució més idònia que no lesioni els drets de la ciutadania i que no suposi una càrrega excessiva i un greuge comparatiu amb la resta de veïns que poden fer ús del servei sense patir molèsties. 

Revisar el model i la periodicitat del servei de neteja i recollida de residus, realitzant un seguiment acurat del servei de repàs que retira els residus dipositats fora dels contenidors en l’emplaçament del carrer de carrer Pintor Sorolla núm. 10, per tal d’evitar l’acumulació deixalles que representen un obstacle de pas per la vorera i molèsties evidents als veïns i les veïnes del carrer.

Recomanacions acceptades parcialment el dia 18/06/20

 


Greuge  48/20
Sorolls comerç menor d’alimentació.

El ciutadà es queixa dels sorolls que ocasiona un comerç d’alimentació als baixos de l’edifici on viu i que tot i la intervenció del serveis municipals després d’un any i mig d’insistir en el tema, les solucions que aporten  no acaben de resoldre el problema.

Recomanació de la Síndica:

Cal que, en matèria de contaminació acústica, es dugui a terme una actuació inspectora continuada i eficaç per detectar els focus problemàtics amb agilitat perquè no es cronifiquin les molèsties, adoptant mesures que no impliquin únicament requeriments o sancions sinó també actuacions de mediació que ajudin a resoldre els conflictes derivats de les agressions acústiques que es puguin donar en el desenvolupant d’una activitat.


Recomanació acceptada el dia 27/08/20


Greuge  20/20
Trasllat de contenidors.

La ciutadana es queixa que les finestres del seu habitatge donen just davant dels contenidors que ocasionen molèsties de males olors i no les pot obrir i també per l’acumulació de residus a la vorera que es recolzen a la façana. La insalubritat de l’espai s’agreuja per la presència d’insectes i coloms. Davant de l’edifici hi ha un solar buit on es podrien instal·lar els contenidors i no molestarien a ningú, però l’Ajuntament no li accepta la proposta.

Recomanació de la Síndica:

Realitzar un estudi tècnic que contingui alternatives possibles per la reubicació de la bateria de contenidors, en el sentit d’establir la possibilitat de canvis periòdics d’aquesta àrea d’aportació de residus perquè no siguin sempre els mateixos veïns i veïnes els que hagin de patir les molèsties d’olors i brutícia que generen. 


Recomanació acceptada el dia 27/08/20

Greuge 100/20

Gestió deficient de la recollida d’escombraries.

La queixa del ciutadà està en la manca de resposta de l’Ajuntament a la instància que va fer el mes de juliol sobre el punt negre situat al carrer Pompeu Fabra cantonada amb Doctor Calsina on s’acumulen deixalles, Els contenidors que sempre estan desbordats per la quantitat de plàstics i paper/cartons, fan que la vorera la major part dels dies estigui intransitable, provocant caigudes a les persones grans, a això se li sumen els mobles, matalassos, televisors, material d’obres, pintures, etc. Demanava a l’Ajuntament una solució al problema.

Recomanacions de la Síndica:

Realitzar un estudi tècnic que contingui alternatives possibles per la reubicació dels contenidors, cercant la solució més idònia que no lesioni els drets de la ciutadania i que no suposi una càrrega excessiva i un greuge comparatiu amb la resta de veïns que poden fer ús del servei sense patir molèsties.

Revisi el model i la periodicitat del servei de neteja i recollida de residus, realitzant un seguiment acurat del servei de repàs que retira els residus dipositats fora dels contenidors, per tal d’evitar l’acumulació deixalles que representen un obstacle de pas per la vorera i molèsties evidents als veïns i les veïnes del carrer.

 

Recomanacions acceptades el dia 21/01/21

Greuge 97/20

Exclòs d’un procés de selecció per no pagar la taxa.

La queixa del ciutadà és que es va presentar a les proves de selecció d’agent de la Policia Municipal i en aquell moment estava a l’atur i, per tant, exempt de pagar la taxa per a fer les proves. Ho va acreditar en aquell moment i també en període d’esmena i tot i això va quedar exclòs del procés. No ha rebut resposta de l’Ajuntament sobre la queixa que va fer.

 

Recomanació de la Síndica

Declarar admès en el procés d’ocupació pública al candidat exclòs per no pagar la taxa per participar-hi, donat que en el moment de presentació de la sol·licitud estava efectivament en situació d’atur i ho hagués pogut acreditar amb el full de vida laboral actualitzat si hagués estat informat de la concreta deficiència que tenia la documentació que va aportar en un primer moment i que podia esmenar en el període d’esmena.

Recomanació no acceptada el dia 17/02/21

Greuge  2/20
Dificultat d’accés a l’habitatge social estimat favorablement per la taula d’emergència.

El ciutadà es queixa en relació a la situació de desemparament que pateix la seva família per part de l'Administració per no fer efectiu el seu dret a accedir a un pis digne i assequible, havent estimat favorablement la taula d’emergència la seva sol·licitud.

Recomanació de la Síndica:

Mentre no es resolgui la situació de crisi residencial donada per la manca d'un parc d'habitatges suficient destinat a polítiques socials, cal garantir una major informació en l'assignació dels habitatges a les persones que ja han obtingut una valoració favorable de la taula d'emergències i preveure allotjaments provisionals adequats a les necessitats de les persones afectades mentre no puguin accedir a un habitatge definitiva.

Oferir un recurs residencial temporal adequat a la família promotora de la queixa per donar resposta a la necessitat de reallotjament temporal o d'urgència mentre no estigui garantit el seu reallotjament definitiu.

 

Recomanació acceptada el  22/07/20

 


Greuge  8/20
Dificultat d’accés a l’habitatge social estimat favorablement per la taula d’emergència.

La queixa de la ciutadana està feta en relació a la situació de desemparament que pateix per part de l'Administració per no fer efectiu el seu dret a accedir a un pis digne i assequible, havent estimat favorablement la taula d’emergència la seva sol·licitud.

Recomanacions de la Síndica:

Mentre no es resolgui la situació de crisi residencial donada per la manca d'un parc d'habitatges suficient destinat a polítiques socials, cal garantir una major informació en l'assignació dels habitatges a les persones que ja han obtingut una valoració favorable de la taula d'emergències i preveure allotjaments provisionals adequats a les necessitats de les persones afectades mentre no puguin accedir a un habitatge definitiva.

Oferir un recurs residencial temporal adequat a la família promotora de la queixa per donar resposta a la necessitat de reallotjament temporal o d'urgència mentre no estigui garantit el seu reallotjament definitiu.

 

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 4 el dia 29/05/20

 

Greuge  27/20
Dificultat d’accés a l’habitatge social estimat favorablement per la taula d’emergència.

La ciutadana es queixa  en relació a la situació d'emergència residencial de la unitat familiar i de la necessitat que l'Administració l'ajudi a accedir a un pis digne per atendre les necessitats de la seva filla amb discapacitat.

 

Recomanacions de la Síndica:

Oferir un recurs residencial temporal adequat a la unitat familiar per donar resposta a les necessitats de reallotjament temporal i urgent a causa de el mal estat de el pis de Prohabitatge en el qual habiten mentre no estigui garantit el seu reallotjament definitiu.

Quan quedi aclarida la guarda i custòdia de la filla que pateix una discapacitat i que ha de ser objecte d'especial protecció pels poders públics, procedeixi a impulsar sense més demora l'expedient per a ser valorat en la taula d'emergència de l'habitatge amb el objectiu que la unitat familiar pugui accedir a un habitatge definitiva que faci efectiu el seu dret a un habitatge digne i adequat a les necessitats d'un persona amb discapacitat.

 

Recomanació acceptada el 30/12/20

Greuge  54/20
Preinscripció escola bressol.

La queixa del ciutadà es en relació amb disconformitat amb l’Administració pel que fa l’obtenció de punts en el procés de preinscripció de la seva filla a l’escola bressol, al no comptar els 10 punts dels pares treballadors. La mare és treballadora autònoma, però com que no arriba al salari mínim interprofessional no s’ha donat d’alta a la seguretat social donat que, d’acord amb la llei, no és necessari quan els ingressos no arriben a aquesta xifra, però l’Ajuntament no ho admet.

Recomanació de la Síndica:

Atorgar als 10 punts de pare i mare que treballen relatiu al procés per la preinscripció de la filla a l’escola bressol, en tant que ha quedat acreditat documentalment l’activitat laboral de la progenitora que no està donada l’alta al règim especial d’autònoms donat que els ingressos obtinguts de l’activitat econòmica no superen els SMI i, d’acord amb la pròpia jurisprudència del Tribunal Suprem, no existiria obligació de donar-se d’alta en el règim d’autònoms de la seguretat social.

Recomanació acceptada el 23/09/20

RECOMANACIONS ÀREA 2. URBANISME I SOSTENIBILITAT

RECOMANACIONS ÀREA 4. DRETS SOCIALS

RECOMANACIONS ÀREA 5. CICLES DE LA VIDA

RECOMANACIONS ÀREA 3. SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

Les meves Recomanacions a l'Ajuntament de Terrassa

2019

RECOMANACIONS A L'ÀREA 1

Greuge  35/19
Infracció ordenança bases convivència democràtica a la ciutat.

La ciutadana presenta una queixa en relació a la disconformitat amb la incoació d’un expedient sancionador com a presumpte responsable d’una infracció consistent en insultar o menysprear els agents de l’autoritat i, conseqüentment, la imposició d’una sanció de 250 euros.

Recomanació de la Síndica:

Revisar l’expedient sancionador incoat amb motiu d’una denúncia consistent en insultar o menysprear els agents de l’autoritat i, en base de l’estudi de les consideracions exposades per la Síndica, es deixi sense efecte la imposició d’una sanció de 250 euros. 


Recomanació acceptada el dia 02/04/19

Greuge  01/19
Trencament del clavegueró per les arrels d'un arbre.

El ciutadà es queixa en relació a la disconformitat amb l'Ajuntament pel que fa al motiu del trencament d’un clavegueró, obstruït per les arrels d'un arbre, i el trasllat de la responsabilitat al titular de la instal·lació per la manca de manteniment.

Recomanacions de la Síndica:

Comprovar, amb els mitjans tècnics que tingui el seu abast, la causa concreta del trencament del clavegueró sense que la mateixa es fonamenti en conjectures d'una fuita prèvia (porus, esquerdes...) que hagi portat a les arrels de l'arbre a obstruir la canalització i a considerar que s'ha produït una manca de manteniment de la instal·lació per part del seu titular. És a dir, que l'Ajuntament assumeixi, si ho ha d'assumir de les comprovacions que realitzi, la seva responsabilitat en la problemàtica objecte del greuge en tant que l'arbrat urbà és propietat municipal.

Fer un estudi que contempli la possibilitat d'executar una actuació que redirigeixi les arrels i impedeixi que creixin cap a les edificacions i penetrin en les canonades.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 06/05/19

 

Greuge  30/19
Retirada de vehicle de la via pública per part de la grua municipal.

La queixa és en relació a la disconformitat amb la retirada del  vehicle de la via pública per part de la grua municipal i en el fet que el vehicle no entorpia la circulació i no havia un motiu per l’actuació de la grua municipal. Al respecte, va presentar al·legacions i recurs de reposició i van ser desestimats.

Recomanació de la Síndica:

Retornar la taxa municipal abonada per la retirada del vehicle del dipòsit municipal, en tant que considero que el vehicle estacionat no provocava una pertorbació o un perill per la circulació o als vianants que justifiqués la retirada de la via pública, no emparant-se l’actuació de la grua en caps dels supòsits establerts en l’art. 19 l’Ordenança municipal reguladora de la parada, estacionament i la retirada de vehicles i de béns mobles de la via pública.

Recomanació no acceptada el dia 18/11/19

 


Greuge  72/19
Plaça d'aparcament genèrica per a persones amb mobilitat reduïda.

La queixa de la ciutadana exposa que és una persona amb mobilitat reduïda que ha de desplaçar-se diàriament, per motius de salut, a casa la seva germana i li resulta impossible poder aparcar a prop del domicili, donat que no existeix zona blava ni zones de càrrega i descàrrega ni encara menys zona reservada per aparcament de persones amb discapacitat.  L'Ajuntament li denega la petició.

Recomanació de la Síndica

Habilitar una plaça genèrica reservada per persones amb mobilitat reduïda a la zona.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l'Àrea 1 el dia 27/05/19

 

Greuge  20/19
Sancions per circular per l'accés a la Plaça de la Quadra de Vallparadís

El ciutadà exposa que és una persona amb mobilitat reduïda que ha de desplaçar-se en cadira de rodes i que assíduament, ha d'anar al centre sociosanitari de Vallparadís. Amb motiu de les obres del carrer del Castell, va accedir al centre mèdic per la plaça de la Quadra de Vallparadís com a única alternativa i va ser  denunciat al ser enregistrat el vehicle pel sistema de detecció automàtica d'infraccions per no disposar presumptament d'autorització.

Recomanació de la Síndica:

Es procedeixi a la revisió de l'expedient sancionador i s'anul·lin les sancions imposades al ciutadà, tot demanant a l'Ajuntament que especifiqui expressament en la placa de senyalització vertical de prohibició de circulació que està ubicada a l'accés a la Plaça de la Quadra de Vallparadís quins vehicles són autoritzats per transitar en aquell espai.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l'Àrea 1 el dia 22/08/19

Greuge  28/19
Sancions per circular i estacionar en un tram restringit al trànsit

La queixa de la ciutadana és en relació a que el dia que inicia l'activitat com arrendatària d'un bar ja és multada per un policia per considerar que no estava autoritzada a accedir al tram de carrer on s'ubica el bar. Va ser multada un parell de vegades més pel mateix motiu, tot i estar fent la descàrrega de mercaderies per al bar i disposar del comandament que abaixa la pilona per accedir-hi.

Recomanació de la Síndica:

Deixar sense efecte l'expedient sancionador i, conseqüentment, anul·lar les dues multes imposades, atenent que la ciutadana denunciada va actuar de bona fe i que gaudeix del dret a obtenir una autorització per accedir al tram de carrer restringit al trànsit per poder efectuar tasques de càrrega i descàrrega al ser arrendatària d’un espai on s'exerceix l'activitat de bar i restaurant.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 22/08/19

Greuge  87/19
Humitats a un habitatge per la tala d’uns arbres que no s’han reposat.

La queixa de la ciutadana es basa en el fet que el 2012 va sol·licitar el canvi d’uns arbres de l’Av. Abat Marcet per uns de més petits perquè al ser de fulla caduca embossaven les canals dels desaigües de les teulades. Es van talar el 2013, però no es van reposar i el 2014 va reclamar la seva plantació. També exposa que des que els arbres no hi són han aparegut unes humitats a l’habitatge donat que el carrer queda més alt que les cases i quan plou l’aigua va a parar més directament a l’habitatge.

Recomanació de la Síndica:

Es realitzi un estudi tècnic que determini si la no substitució dels arbres tallats a soca-rel ha ocasionat un augment d’humitats al terreny situat per sobre del nivell del paviment de planta baixa i, conseqüentment, l’aparició de les humitats per capil·laritat a les parets properes. I, de les conclusions estretes, dilucidi la responsabilitat en la problemàtica objecte del greuge en tant que l'arbrat urbà és propietat municipal. 

 

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l'Àrea 1 el dia 18/09/19

 

 

Greuge  110/19

Dificultats d'accés al garatge de casa seva.

El ciutadà es queixa perquè des de la instal·lació d'una tanca escolar davant del seu garatge té problemes de maniobrabilitat per a entrar i sortir amb cotxe del mateix, i des del febrer que va tenir una reunió amb la tècnica del servei de Mobilitat, està pendent d'una resposta de l'Ajuntament i de la solució del problema.
 
Recomanació de la Síndica:
Estudiar tècnicament la viabilitat d'instal·lar una altra mesura de separació, menys rígida, entre la calçada i el tram de circulació de vianants que substitueixi la tanca metàl·lica instal·lada a la vorera contrària i que no representi un obstacle per la maniobrabilitat a l'hora d'accedir als garatges privats que s'ubiquen al carrer.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 25/11/19

 

Greuge  142/19
Disconformitat amb la retirada del vehicle per part de la grua municipal

La queixa que exposa el ciutadà es basa en que el seu vehicle era el darrer de la sèrie, i per inobservació seva, va ocupar l'única plaça que estava reservada per a motocicletes. La policia municipal va sancionar aquesta infracció i la grua municipal va retirar el seu vehicle de la via pública. Argumenta que el seu vehicle no obstaculitzava la circulació ni a altres vehicles ni tampoc als vianants, manifestant que el seu desacord no és amb la  imposició de la sanció per estacionament indegut sinó per la retirada del vehicle per la grua municipal

 

Recomanacions de la Síndica

Retornar la taxa municipal abonada per la retirada del vehicle del dipòsit municipal, en tant que el vehicle estacionat no provocava una pertorbació o un perill per la circulació o als vianants que justifiqués la retirada de la via pública, no emparant-se l'actuació de la grua en caps dels supòsits establerts en l'art. 19 l'Ordenança municipal reguladora de la parada, estacionament i la retirada de vehicles i de béns mobles de la via pública. 

Col·locar una senyalització vertical que adverteixi fàcilment i amb temps als conductors i resta d'usuaris de la via sobre les característiques de l'estacionament en qüestió. 

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l'Àrea 1 el dia 12/12/19

 

 

 

 

 

 


Greuge  11/19
Trasllat de contenidors.

La queixa de la ciutadana es en relació a la disconformitat la resposta negativa per part de l’Ajuntament a la petició de trasllat d’una bateria de contenidors que s’ubiquen al carrer del Doctor Ferran l’entorn dels quals està sempre ple de deixalles, mobles, etc que impedeixen el pas dels vianants, que han de baixar a la calçada, i que sovint no es pugui accedir al contenidors a llençar les escombaries.

Recomanacions de la Síndica:

Revisar el model i la periodicitat del servei de neteja i recollida de residus, realitzant un seguiment acurat del servei de repàs que retira els residus dipositats fora dels contenidors en l’emplaçament del carrer Doctor Ferran, per tal d’evitar l’acumulació deixalles que representen un obstacle de pas per la vorera i molèsties evidents als veïns i les veïnes del carrer.  

Realitzar un estudi tècnic que contingui alternatives possibles per la reubicació dels contenidors, cercant la solució més idònia que no lesioni els drets de la ciutadania i que no suposi una càrrega excessiva i un greuge comparatiu amb la resta de veïns que poden fer ús del servei sense patir molèsties.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 06/11/19

 

Greuge  99/19
Trasllat de contenidors

La queixa de la ciutadana és en relació a la denegació per part de l’Ajuntament a la petició de trasllat d’una bateria de contenidors que s’ubiquen al carrer Prat de la Riba l’entorn dels quals està sempre ple de deixalles, mobles, etc que impedeixen el pas dels vianants, que han de baixar a la calçada. En aquest punt hi ha ubicada una consulta pediàtrica, i les famílies amb infants que visiten el consultori han de suportar les molèsties per pudors i brutícia dels residus acumulats a la vorera i la presència de mosques que entren quan es ventila l’espai.

 

Recomanacions de la Síndica:

Realitzar un estudi tècnic que contingui alternatives possibles per la reubicació dels contenidors, cercant la solució més idònia que no lesioni els drets de la ciutadania i que no suposi una càrrega excessiva i un greuge comparatiu amb la resta de veïns que poden fer ús del servei sense patir molèsties. 

Revisar el model i la periodicitat del servei de neteja i recollida de residus, realitzant un seguiment acurat del servei de repàs que retira els residus dipositats fora dels contenidors en l’emplaçament indicat del carrer de Prat de la Riba, per tal d’evitar l’acumulació deixalles que representen un obstacle de pas per la vorera i molèsties evidents als veïns i les veïnes del carrer.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 12/07/19


Greuge  80/19
Incivisme per part d'uns inquilins d'un edifici.

La comunitat de propietaris es queixa que uns inquilins han fet una construcció il·legal a la terrassa del seu ús i contínuament s'avisa a la Policia perquè embruten l'escala, criden, fan soroll a tot hora, insulten verbalment als veïns i han intentat ocupar un pis de l'edifici. Els veïns han posat aquests fets en coneixement de l’Ajuntament, i tot i les reunions amb el mediador del servei de suport a les comunitats, la problemàtica continua.

 

Recomanació de la Síndica

Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística per fer ús dels mecanismes que preveu la normativa per restablir la legalitat urbanística vulnerada.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l'Àrea 2 el dia 22/08/19

Greuge  76/19
Greuge comparatiu amb la resta de veïns de Les Martines.

La ciutadana es queixa que l’Ajuntament li exigeix uns requisits per a edificar a la parcel·la que no els són requerits a altres veïns: cessió vial obligada i gratuïta, pagament de les despeses del Registre i notarials i la pavimentació de vorera i carrer, rebaixa de talús i preparació de recollida d’aigües que queden dins la cessió de vial.

Recomanació de la Síndica:

Fer-se càrrec de les despeses d’inscripció en el Registre de la Propietat de l’acta administrativa de la cessió, en virtut d’allò que disposa l’art. 223 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. La transmissió de la titularitat es produeix amb la formalització de l’acta de cessió a favor de l’Ajuntament i, en aquest sentit, la titular de la queixa dona compliment al deure legal dels propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació urbanística a cedir gratuïtament a l’Ajuntament, de manera prèvia a l’edificació, la porció de terreny destinat a domini públic d'ús general.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 25/10/19

 


Greuge  119/19
Trasllat de contenidors.

El ciutadà es queixa que les finestres del seu habitatge donen just davant dels contenidors situats al carrer de l’Emperadriu Eugènia i que ocasionen molèsties de soroll, males olors, presència d’insectes i acumulació de residus a la vorera. Afegeix que a l’habitatge resideixen dues persones grans amb salut delicada de dependència i que no poden obrir les finestres ni transitar pel carrer amb seguretat a causa de l’acumulació de residus a la vorera. 

Explica que l’Ajuntament va procedir a moure’ls dos metres de la vorera però el problema persisteix i ha desestimat la petició de traslladar la bateria de contenidors, argumentant que no existeix cap alternativa per moure’ls a un altre emplaçament, tot i que al·leguen que precisament van traslladar-los a l’actual localització per tal que no molestessin a un ciutadà amb un estat de salut delicat.

Recomanacions de la Síndica:

Estudiar la possibilitat de canviar periòdicament la ubicació dels contenidors d’escombraries per tal que no siguin sempre i a perpetuïtat els mateixos veïns i veïnes els que hagin de patir les molèsties d’olors, sorolls i brutícia que normalment generen, a part d’anar fent un estudi tècnic per tal de preveure altres possibles ubicacions més satisfactòries per la bateria de contenidors que no lesioni els drets de la ciutadania. 

Altrament, i respecte l’acumulació de residus a la vorera, es realitzi un seguiment del servei de repàs que recull i neteja periòdicament els residus dipositats fora dels contenidors per tal d’evitar l’acumulació de brutícia i obstacles de pas a la vorera i molèsties evidents als veïns i les veïnes del carrer.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 2 el dia 29/11/19


 

Greuge  71/19
Bonificació de la taxa de conservació del cementiri municipal de Terrassa.

La ciutadana es queixa en relació a la disconformitat amb la denegació de la sol·licitud de la bonificació de la taxa de conservació del cementiri municipal de Terrassa per l'any 2019, per no reunir els requisits que preveu l’art.8 de l’Ordenança Fiscal 3.30 respecte els límits d'ingressos de la unitat familiar.

 

Recomanació de la Síndica:

Estimar la sol·licitud per la bonificació de la taxa de conservació del cementiri municipal de Terrassa per l’any 2019, en tant que els ingressos de la unitat familiar no superen els límits establerts en l'Ordenança Fiscal 3.30 de la Taxa per Servei del Cementiri Municipal i Crematori. I, així mateix, valorar la possibilitat d’aplicar la bonificació per l'exercici 2018 que va ser denegada també en les mateixes circumstàncies i pels mateixos motius.

Recomanació acceptada el dia 26/09/19

 


Greuge  26/19
Danys soferts en sepultura familiar dels quals Funerària no informa.
El ciutadà es queixa en relació a la disconformitat en  la gestió i el trasllat d'informació, per part de la Funerària de Terrassa, dels danys soferts en la sepultura familiar, així com també la manca de cobertura per part de l'asseguradora.

Recomanació de la Síndica

Definir i complir un estricte protocol de comunicació cap a les famílies en casos d'incidents que es produeixin per causes sobrevingudes dins l'àrea del cementiri municipal i que afectin a sepultures ocupades on consti la titularitat d'una concessió.


Recomanació acceptada el dia 03/07/19

 


Greuge  121/19
Plusvàlua.

La queixa que exposa el ciutadà és en relació a l'exempció del pagament de la plusvàlua per la venda d’un habitatge quan va fer la liquidació de l'impost, i que mesos després va rebre una resolució on se li comunica la revisió de la liquidació i que s'han detectat uns errors, sense especificar quins, i en conseqüència ha d’abonar un import de 8.355,88 euros. El ciutadà argumenta que l'Ajuntament pren un valor incorrecte en el càlcul de l'impost.

Recomanació de la Síndica:

Revisar l'expedient i, en base als arguments adduïts en l'escrit d'aquesta recomanació, es procedeixi a anul·lar l'emissió de liquidació complementària de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a la transmissió de la finca, atès que no va existir un increment del valor del bé gravable amb l'impost.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l'Àrea 3 el dia 29/09/19
 

Greuge  141/19
Reclamació patrimonial.

La ciutadana esposa el seu desacord amb la desestimació de la reclamació que va adreçar a l'Ajuntament pels danys soferts per la caiguda que va patir a conseqüència del mal estat de la vorera. Transitava per la Carretera de Montcada, i va patir una caiguda que li va provocar lesions als genolls, les mans i al braç i trencament de les ulleres, la jaqueta, les sabates i la bossa que portava. Aquesta caiguda es va produir a causa d'una llosa de la vorera que estava en mal estat. 
 
Recomanació de la Síndica:

Revisar l'expedient de procediment de responsabilitat patrimonial i valorar la seva estimació, en tant que l'anomalia a la vorera va ser corroborada pels serveis municipals i va ser objecte d'una actuació de reparació.

PENDENT DE RESPOSTA. Recomanació enviada als responsables de l'Àrea 3 el dia 16/12/19

Greuge  60/19
Bonificació de la taxa de conservació del cementiri municipal de Terrassa.

La queixa que fa la ciutadana és en relació a la petició d'un canvi d'habitatge de lloguer social a una planta més baixa per motiu d'un problema de salut. El pis es troba en una sisena planta i ha de tenir durant tot el dia les finestres tancades a causa de la síndrome vertiginosa que pateix ella i una de les seves filles. Així mateix, exposa que el seu marit, que té un grau de dependència III, té fòbia als ascensors.

Recomanació de la Síndica:
La Síndica té com a missió valorar si s'ha produït un greuge i, considerant els fets i la normativa aplicable al cas concret, conclou que l'actuació de l'Administració s'ajusta a dret. No obstant això, atenent a les circumstàncies excepcionals exposades per la promotora de la queixa, instar a el Servei de Polítiques Socials de l'Habitatge de l'Ajuntament que efectuï una actuació de mediació per traslladar la problemàtica de la família a l'ens públic corresponent amb l'objectiu que es valori la possibilitat d'accés a un pis de lloguer social de Fons Social de l'Habitatge que s'ubiqui en una planta més baixa, en raó d'un problema de salut que ha quedat acreditat mitjançant l'informe psicològic aportat per la promotora de la queixa.

Suggeriment acceptat el dia 17/09/19

Les Recomanacions de la Síndica a l'Ajuntament dels anys anteriors a 2019,

les podreu localitzar publicades a les diverses Memòries d'Activitats.

RECOMANACIONS A L'ÀREA 2

RECOMANACIONS A L'ÀREA 3

SUGGERIMENT