top of page

Consultes i Assessoraments

Una de les tasques de la Síndica Municipal de Greuges és la d’assessorar i orientar la ciutadania que es dirigeix a l’Oficina quan el que planteja és un conflicte amb un dels serveis que forma part de l’Ajuntament. Al respecte, cal recordar que la Síndica actua en els casos en que la persona ja ha sol·licitat en una primera instància la solució del greuge a l’Ajuntament a través dels instruments establerts (al·legació, recurs, petició, queixes i suggeriments...) i no ha obtingut resposta o considera que la obtinguda no respecta els seus drets.

Aquest any 2020 s’ha atès un total de 1.198 consultes per diversos canals (24 pel web i 21 pel twitter) i s’han efectuat assessoraments a la ciutadania en qüestions de diversa tipologia.

Nombroses consultes posen de manifest que, al llarg de 2020, les persones han tingut dificultats per relacionar-se de forma àgil amb l'Ajuntament de Terrassa. Aquesta problemàtica es va veure agreujada a l'inici de la situació de pandèmia quan la ciutadania es queixava de problemes d'accés a les OAC i a les oficines municipals especialitzades per dur a terme tràmits diversos com a persones interessades. Aquesta situació va anar millorant al llarg dels mesos perquè l'Ajuntament va anar adaptant-se a l'excepcionalitat del moment, implementant millores en l'atenció no presencial, ja sigui telefònica o telemàtica, i l'atenció presencial a través de la cita prèvia.

La pandèmia ha deixat persones i famílies en situació de gran vulnerabilitat econòmica i aquesta situació d'excepcionalitat conseqüència de la crisis sanitària de la covid-19 posa de manifest, encara més, que moltes persones veuen vulnerats el seus drets socials, tals com el dret a l’habitatge, el dret a uns ingressos mínims, dret a la vida independent i a la inclusió i el dret a subministraments.

Val a dir que les consultes, assessoraments i queixes que ha rebut la Síndica tenen a veure, en major mesura, amb les dificultats amb que es troben les persones i famílies en situació de vulnerabillitat a l'hora d'accedir a un habitatge digne i assequible. Així mateix, deixar constància de les consultes realitzades per usuaris/es dels serveis socials municipals que han versat sobre la dificultat d'accedir al seu referent i a la manca d'ajudes públiques rebudes. Cal destacar també que s'han incrementat les consultes relatives a la manca de resposta municipal a peticions d'alta en el padró municipal, així com també els casos d'embargaments practicats arran de deutes amb la hisenda municipal.

bottom of page