top of page

Comissió Ciutadana de Transparència

La Comissió Ciutadana de Transparència és un òrgan independent que treballa d’acord i coordinadament amb la Comissió Informativa de Transparència per tal de fer l’avaluació i el seguiment de la transparència.

 

Funcions
Les funcions de la Comissió Ciutadana de Transparència són les següents:

 • Avaluar anualment el nivell de transparència de l’Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic, establint els indicadors objectius que han de servir com a referència per a dur a terme la tasca avaluadora.

 • Recollir propostes i suggeriments que pugui formular la ciutadania en relació amb la transparència, l’accés a la informació i el bon govern i a partir d’aquestes formular propostes de millora.

 • Participar en les sessions de la Comissió Informativa especial en matèria de Transparència, amb veu i sense vot, quan es requereixi per la presidència d’aquesta Comissió Informativa o prèvia petició de la mateixa Comissió Ciutadana adreçada a la persona que n’ostenti la Presidència.

 • I totes aquelles altres que li pugui encarregar expressament la Comissió Informativa de Transparència.

 


Funcionament
La mateixa Comissió estableix el seu règim intern de funcionament.

Reglament Comissió Ciutadana de Transparència.

Membres de la Comissió

La Comissió Ciutadana de Transparència està formada per un màxim d’onze membres, entre els que es troba la persona designada com a Síndic/a municipal de Greuges de Terrassa, 5 representants d’entitats ciutadanes locals o supralocals i 5 persones expertes en matèria de transparència en l’àmbit de la gestió documental, el dret, la comunicació i la gestió pública.

Per designar a les persones representants de la ciutadania a la Comissió es va obrir un procés per tal que les entitats interessades puguessin presentar els seus candidats i candidates.

Un cop presentades les propostes de candidatura de les persones representants de la ciutadania, i les designacions dels diferents col·legis professionals i institucions, es van designar, els següents membres per a formar part de la Comissió Ciutadana de Transparència:

 • Sra. Isabel Marqués, Síndica Municipal de Greuges de Terrassa.

 • Sr. Ramón Clariana Calvo, FAVT.

 • Sra. Ester Pérez Lite, Entitats Terrassenques Inserció - ALEI.

 • Sr. Oscar Guillermo Villa González, Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa.

 • Sra. Blanca Martínez Nieto, Associació d’Arxivers.

 • Sra. Maria Àngels Montero Hernández, Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs.

 • Sra. Marta Corcoy Rius, Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural – UAB.

 

La designació com a membre de la Comissió Ciutadana de Transparència tindrà una durada de tres anys, amb efectes de la data en que es produeixi la constitució efectiva de la mateixa, que va ser el 10 de Juliol de 2018.

Les persones designades no percebran cap tipus de retribució, indemnització o dieta.

PRESIDÈNCIA: Sra. Blanca Martínez Nieto.

SECRETARIA TÈCNICA: Sr. Oscar Guillermo Villa González.

 

La Presidència i la Secretaria Tècnica s'exerciran en torns de 6 mesos, amb caràcter rotatori entre els seus membres.


Documents relacionats

Sessió de treball / 29 Octubre 2018 - 18:00-19:30
Ordre del dia
1. Debat i votació del Reglament de la Comissió.
2. Debat sobre l’establiment de les línies bàsiques d’actuació de la Comissió.
3. Creació de grup de treball per a la concreció dels indicadors d’avaluació de la transparència.
4. Creació de grup de treball per a la recopilació d’informació en relació a la praxis en matèria de transparència per part de l’Ajuntament.
5. Torn obert de paraula.

 

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Sessió telemàtica del 25 de novembre de 2020

COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA

ordre_del_dia_CCTR_251120__3_.jpg
dossier_com_ciut_transparencia02.jpg

 

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2020

Sessió ordinària telemàtica de 29 de maig de 2020

COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA

 • Epígraf 9) Aprovació la modificació de la composició, funcions i règim de funcionament de la Comissió Ciutadana de Transparència.

Pàgines: de 32 a 38 de l'Acta

Minut 1:38:35 del següent vídeo:

Seu_Electrònica_Acta_04_2020_32.jpg
Seu_Electrònica_Acta_04_2020_33.jpg
Seu_Electrònica_Acta_04_2020_34.jpg
Seu_Electrònica_Acta_04_2020_35.jpg
Seu_Electrònica_Acta_04_2020_36.jpg
Seu_Electrònica_Acta_04_2020_37.jpg
Seu_Electrònica_Acta_04_2020_38.jpg
bottom of page