top of page

Codi Ètic, de la bona conducta i de les bones pràctiques del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa

El/la Síndic/a Municipal de Greuges, com a defensor/a dels drets i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes, esdevé una Institució independent, imparcial, oberta i transparent cap a la ciutadania i l’Administració. En conseqüència, el Síndic/a, en l’exercici de les funcions que té assignades, ha de donar compliment a les obligacions inherents al càrrec que ostenta i actuar d’acord amb els principis de l’ètica, de la bona conducta i de les bones pràctiques.


L'elaboració d'aquest Codi Ètic s'inspira, bàsicament, en les directrius marcades per l'aprovació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquest sentit, i amb la finalitat de prevenir qualsevol qüestió relacionada amb la integritat i les bones pràctiques en el sí de la Institució del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, cal que quedin establerts uns principis i unes regles de conducta ètica que vinculin i inspirin l’activitat del/la Síndic/a i del personal al seu servei.


En aquest Codi Ètic s’entén per bones pràctiques el conjunt de regles, recomanacions i compromisos que ha de complir el/la Síndic/a en l'exercici de les seves funcions, tot prevenint possibles problemes d’integritat en el seu sentit ètic i deontològic. En efecte, el/la Síndic/a assumeix en el desenvolupament de la seva tasca un compromís de responsabilitat amb les pròpies actuacions i de respecte pels drets de les persones.


El Síndic/a és una Institució ètica i socialment responsable i respectuosa amb els ciutadans i ciutadanes que s'adrecen buscant empara i condemna qualsevol forma de corrupció, manifestant el seu ferm compromís amb el compliment de la legalitat sense cap tolerància envers qualsevol acte contrari al seu Codi Ètic.


Les regles que s’inclouen a continuació es fonamenten en els principis i els valors ètics de la Institució i esdevenen, a partir de la seva aprovació, una norma que ha de respectar i complir el/la Síndic/a i totes les persones que treballen al seu servei.

Document complet

sindica_terrassa-codietic01.jpg
sindica_terrassa-codietic02.jpg
sindica_terrassa-codietic03.jpg
sindica_terrassa-codietic04.jpg
sindica_terrassa-codietic05.jpg
sindica_terrassa-codietic06.jpg

Per a qualsevol consulta o queixa sobre l'activitat de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa a la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, us facilitem el seu correu electrònic: comissiocartadretshumans@gmail.com

Arrel de l'aprovació del Codi Ètic de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa a finals de 2019, es defineixen els principis i els valors ètics de la Institució i s'estableixen les normes de conducta i de bona pràctica.


Expressat en el seu article 6, resulta incompatible el càrrec de Síndica amb l'exercici de qualsevol mandat representatiu, altre càrrec directiu o de representació en un partit polític, associació social o qualsevol altre entitat ciutadana.


Per aquest motiu i al llarg de l'any 2020, la Sra. Isabel Marquès i Amat s'ha vist obligada a donar-se de baixa dels càrrecs directius de les diferents entitats que en formava part, tant de la ciutat de Terrassa com les d'altres municipis.
 

bottom of page