top of page

Bústia Ètica i de Bon Govern de l'Ajuntament de Terrassa

bustia_etica.jpg

BÚSTIA ÈTICA I DE BON GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA


Canal segur de participació per enfortir la integritat del sector públic

 


Què és i per a què serveix la Bústia Ètica?

 

L'Ajuntament de Terrassa posa en marxa la Bústia Ètica i de Bon Govern:

https://governobert.terrassa.cat/transparencia/bustia-etica-i-de-bon-govern/


Es tracta d'un canal de comunicació segur que permet que qualsevol persona pugui informar de conductes que puguin ser contràries al dret, als principis o les normes de conducta que estableix el Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament de Terrassa:

http://governobert.terrassa.cat/transparencia/codi-etic/


La Bústia Ètica serveix perquè qualsevol persona que detecti una mala praxi a l’Ajuntament de Terrassa i pugui aportar proves d'aquesta conducta ho pugui comunicar a través de la Bústia Ètica.

 


Quins són els objectius de la Bústia Ètica?

 

a) Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.

 

b) Afavorir que es compleixin els principis o regles ètiques i de bon govern i administració que estableix el Codi Ètic, contribuint a fomentar les conductes indicades anteriorment i prioritzant la prevenció per sobre de les conductes reactives o de caràcter sancionador.

 

c) Avançar en la incorporació dels valors ètics en la gestió pública.

 


Per a què no serveix la Bústia Ètica?

 

No hem de fer servir la Bústia Ètica per a fer propostes, presentar queixes o suggeriments per millorar el funcionament dels serveis municipals, per això ja es disposa d’un tràmit específic a la Seu Electrònica:

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=5621


Tampoc serveix per comunicar incidències a la via pública. Això s’ha de fer utilitzant la plataforma Cuidem Terrassa:

https://www.terrassa.cat/es/cuidemterrassa


Si el que es vol és presentar un greuge davant la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa no ho heu de fer per la Bústia Ètica, cal fer ús dels mecanismes ja existents que posa a disposició la Síndica:

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=1981

Quina protecció tenen les persones que alertin d’una mala praxi?

 

La Bústia Ètica és un canal segur de comunicació que garanteix l'anonimat i la confidencialitat de les persones que facin una comunicació, i dóna una protecció eficaç de la seva intimitat, privacitat i anonimat, sense que es pugui revelar en cap moment, de manera directa o indirecta, la seva identitat. La gestió i tramitació de les comunicacions es farà de tal manera que les persones alertadores tindran garantida la protecció i es prendran mesures per evitar que puguin patir represàlies, discriminació, ni qualsevol altra conseqüència professional o personal o efecte negatiu per raó de la comunicació formulada. S’exceptuen les comunicacions que es facin amb ple coneixement de la seva falsedat o faltant de manera temerària a la veritat. En aquest cas, podran donar lloc a l’adopció de mesures destinades a materialitzar les conseqüències, civil, penals o disciplinàries en l’ordenament jurídic.

 

Quin és l’àmbit d’aplicació de la Bústia Ètica?

 

Les comunicacions s'han de referir necessàriament a accions o omissions derivades de l'activitat de l'Ajuntament de Terrassa i les entitats municipals següents:

- TAIGUA. Entitat Pública Empresarial Terrassa cicle de l’aigua, EPEL.
- Eco-Equip, S.A.
- EGARVIA, S.A.
- Foment de Terrassa, S.A.
- Patrimoni Municipal de Terrassa, S.L.
- Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.
- Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, S.A.
- Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A.
- Parc Audiovisual de Catalunya, S.L.

 

També podrà ser aplicable a:

a) Les societats i les entitats que contractin amb l'Ajuntament de Terrassa. En aquest cas caldrà que així ho disposi el contracte corresponent.

 

b) Les persones i entitats que reben subvencions municipals. Serà requisit previ que així ho disposin el conveni o les bases reguladores, i sempre amb relació a conductes fetes en el marc de l'actuació subvencionada per l'Ajuntament de Terrassa.

 

c) La resta d'organismes, entitats i societats on sigui present l'Ajuntament de Terrassa. S’estableix la necessitat que aquests organismes s'adhereixin voluntàriament a la Bústia Ètica.

 

Quin és el funcionament de la Bústia Ètica?

Presentar una comunicació mitjançant l’aplicació de la Bústia Ètica i de Bon Govern és una tasca senzilla. En aquest document trobareu explicat com fer-ho pas a pas:

https://governobert.terrassa.cat/transparencia/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/dosier-bustia-etica_v2-_1_.pdf

 

Com es gestionaran les comunicacions que arribin a la Bústia Ètica?

 

La Bústia Ètica serà gestionada per la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa i el seu personal i tenen la obligació de tramitar les comunicacions donant plena garantia d’anonimat a les persones alertadores i també a les persones suposadament autores de la conducta denunciada, que tindran dret a aportar tot el que considerin en la seva defensa.

Les funcions de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa són exclusivament de comprovació i verificació dels fets comunicats. Un cop finalitzada aquesta tasca ha d’emetre un informe amb les recomanacions que consideri al respecte de la conducta comunicada per tal de millorar el funcionament municipal des d’un punt de vista ètic i d’integritat. En cap cas la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa te atribuïdes potestats disciplinàries o sancionadores.

 

Podeu accedir a la bústia directament a través de l’adreça:

https://bustiaetica.terrassa.cat


o bé des del Portal de Transparència, a l’adreça:

https://governobert.terrassa.cat/

NORMES REGULADORES DEL FUNCIONAMENT DE LA BÚSTIA ÈTICA I DE BON GOVERN

DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

Transparència Terrassa

Administració Electrònica

Text del Codi

Publicació al BOP

Trobareu informació pràctica sobre el funcionament de la bústia a
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/dosier-bustia-etica_v2-_1_.pdf

Nota de premsa

201102_NP_Bústia_ètica.jpg

Tots els grups municipals de l'Ajuntament de Terrassa acorden el reglament de la Bústia Ètica


Terrassa seguirà el model de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant un conveni

Els cinc grups municipals de l’Ajuntament de Terrassa (TxT, PSC, ERC, C’s i JxT) han acordat el reglament de la Bústia Ètica de l’Ajuntament, una nova eina per al bon govern i la integritat pública, creada perquè la ciutadania disposi d’un canal segur de participació que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis ètics requerits a l’Administració. Un cop finalitzat en treball dut a terme per la Comissió Informativa de Transparència, el Ple ordinari de maig inclourà a l’ordre del dia l’aprovació del reglament, que comptarà amb els vots favorables de tots els grups.

L’aprovació del reglament farà possible l’entrada en funcionament de la Bústia Ètica, prevista pel proper mes de setembre, un cop finalitzi el termini d’exposició al públic i els darrers preparatius a nivell tècnic. La Bústia és una eina digital desenvolupada per la plataforma ciutadana Xnet, que funciona des del gener de 2017 a l’Ajuntament de Barcelona. El model ja l’han replicat la Generalitat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que el passat mes de març van signar convenis en aquest sentit amb l’Ajuntament de Barcelona i Xnet. Terrassa, Lleida, Mollet del Vallès i Ferrocarrils de la Generalitat havien de signar els respectius convenis el 12 de març, però l’acte no es va poder celebrar, en sobrevenir l’estat d’alarma. Finalment, la regidora de Transparència, Ona Martínez, va signar el conveni digitalment la setmana passada, i en paral·lel s’està treballant en la implementació tècnica de la Bústia.

A Terrassa, la Bústia Ètica ve a sumar-se al Codi Ètic aprovat per unanimitat el març de 2019, així com a les diverses iniciatives impulsades per la Comissió Informativa de Transparència, amb la participació de tots els grups municipals. Amb la Bústia ètica, qualsevol persona podrà comunicar conductes dutes a terme per l’administració municipal que puguin ser contràries als principis i regles ètiques i de bon govern i administració que s'estableixen al Codi Ètic. La bústia és un canal de comunicació que garanteix la confidencialitat i l’anonimat de les persones comunicants, constituint una eina pionera en la lluita contra el frau i la corrupció. L’eina permet enviar missatges i adjuntar-ne fotografies, vídeos i altres documents, així com establir i mantenir un espai de comunicació constant i segur entre el comunicador anònim i l’òrgan gestor, que en el cas de Terrassa serà la Sindicatura Municipal de Greuges.

Nota de premsa de l'Ajuntament de Terrassa

CODI ÈTIC DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

Transparència Terrassa

Administració Electrònica

Text del Codi

Publicació al BOP

SESSIONS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE TRANSPARÈNCIA

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Comissió informativa de Transparència
Reunió ordinària telemàtica 16 de febrer de 2021

 

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2020

Sessió ordinària telemàtica de 29 de maig de 2020

COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA

  • Epígraf 8) Aprovació inicial de les normes de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Terrassa.

Pàgines: 31 i 32 de l'Acta

Minut 1:36:04 del següent vídeo:

Seu_Electrònica_Acta_04_2020_31.jpg
Seu_Electrònica_Acta_04_2020_32.jpg

Govern Obert / Generalitat de Catalunya

bottom of page