top of page

Avís Legal

Informació general del lloc web de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa i dels seus continguts

Aquest lloc web és la web oficial de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa que és la titular del domini www.sindicaterrassa.org.

La Síndica Municipal de Greuges de Terrassa té la seu a la Masia Freixa (Plaça Josep Freixa i Argemí, 11 – 08224 Terrassa).

 


Àmbit d'aplicació

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper de persona usuària, i es compromet a l’observança i el compliment de les disposicions establertes en aquest avís legal, i també a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

La Síndica Municipal de Greuges de Terrassa es reserva el dret a modificar qualsevol información que pugui aparèixer en el web, sense que hi hagi obligació de donar cap preavís o posar en coneixement de les persones usuàries aquestes modificacions, ja que s'entén com a suficient la publicació en web.

 


Protecció dels drets de propietat intel·lectual


Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.sindicaterrassa.org són propietat de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa o de terceres persones físiques o jurídiques que n'han autoritzat l'ús a la Institució.

Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual. Qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa sobre propietat intel·lectual.

No és permesa la modificació del web ni dels seus continguts. No obstant això, la reutilització de la información resta limitada a les condicions següents:

  1. Que no n'alteri ni se'n desnaturalitzi el sentit. 

  2. Que no es presenti com una versió oficial dels documents ni tampoc com una versió feta amb la col·laboració o amb l'aval de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa. 

  3. Que s'identifiqui la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa com a font de la informació. 

 

Per fer ús de signes distintius, logotips i, en general, símbols de qualsevol naturaleza propietat de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa es requereix una autorització. 

 


Política de privacitat

En compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), les dades sol·licitades en quants formularis i / o espais en què es requereixi de la seva identificació dins de la present pàgina web passaran a formar part d’un fitxer titularitat i responsabilitat de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa.

Les dades que es requereixin serán les estrictament necessàries, adequades i pertinents per la finalitat per la que es recullin. No s'utilitzaran amb una finalitat diferent d’aquella per a la qual s'han recollit, i en cap cas no es cediran a terceres persones sense el consentiment de la persona titular.

Així mateix, qui faci servir el lloc web de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, i qualsevol dels serveis que s'incorporen, assumeix la plena acceptació de les condicions que es manifesten en aquesta política de privacitat. 

 


Responsabilitat en relació amb els continguts del web

En aplicació del que disposa la legislació vigent, la Síndica Municipal de Greuges treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc webs compleixin de manera suficient la integritat, la veracitat, l'actualització, l'accessibilitat i la usabilitat necessàries.

En aquest sentit, la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, i també de limitar-ne o impedir-hi l'accés, ja sigui temporal o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu de complir la llei.

La informació que es pot oferir per mitjà d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen carácter oficial i autèntic.

En el moment d’establir enllaços amb sistemes externs, la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa els ha comprovat i no té constancia que l'activitat o la informació a què remeten pugui ser il·lícita o que lesioni béns o drets de terceres persones susceptibles d'indemnització. Això no obstant, la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa no és responsable de la informació que es pugui obtenir per mitjà d'aquests enllaços.

bottom of page