top of page

Manifest

Servei d'Assistència Personal

L'Assistència Personal és el servei que proporciona el suport necessari a una persona amb discapacitat per tal que aquesta pugui dur a terme el seu projecte de vida amb la màxima autonomia i autodeterminació. Garanteix a la persona l’exercici dels seus drets i una major igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania.

L'autodeterminació és l'habilitat de la persona per definir i aconseguir els seus propis objectius. La persona determina les seves fites i les activitats en les que precisa suport. Així doncs, la funció de l'Assistent Personal és proporcionar el suport necessari perquè la persona amb discapacitat pugui dur a terme les activitats que conformen el seu projecte vital.

Apostem per l’autonomia i la dignitat de totes les persones, per tal que puguin exercir el dret a decidir el com i on volen viure la seva vida.

Apostem pel model social de la discapacitat i per la filosofia de vida independent, on es concep la persona amb discapacitat com un membre de ple dret amb obligacions però també amb els mateixos drets que la resta de la població, uns drets que com tota ciutadania han de poder exercir amb la màxima autonomia personal.

Tot i l’anunci per part del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Sr. Chakir el Homrani, del desplegament progressiu de l’assistent personal a partir del 2020 a través d’una nova ordre que reguli l’assistència personal, el Col·lectiu d’Entitats que donem suport al desplegament de l’Assistència Personal a Terrassa demanem l’aplicació de les següents propostes:

01. Millorar els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida independent de les persones amb discapacitat; garantint el dret a viure i envellir dignament a casa, i a viure autònomament; i prioritzant el desenvolupament de la figura de l'Assistent Personal.

02. Crear serveis municipals d’Assistència Personal, tal i com existeix a l’Ajuntament de Barcelona i en línia amb el que marca l’Observació 5 de l’Article 19 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’Organització de Nacions Unides (ONU) i la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants de Terrassa i que són d’obligat compliment.

03. Crear una Oficina Local de Vida Independent, així com els Serveis de Promoció de l'Autonomia Personal, en col·laboració amb el teixit associatiu del territori, encarregats de desenvolupar programes que facin efectiu el dret de les persones amb discapacitat a ser incloses a la comunitat i a portar una vida independent lliurement escollida.

04. Garantir la coordinació de l’administració pública local amb la Generalitat de Catalunya per tal que es desenvolupi la prestació d’Assistència Personal i els serveis municipals dins dels paràmetres de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’Organització de Nacions Unides (ONU). Aquest és un tema fonamental per tal que aquesta prestació, recollida a la llei estatal (39/2006), permeti a la persona que ho requereixi tenir possibilitats reals d’Assistència Personal.

05. Vetllar per que en el desenvolupament de l’Assistència Personal les hores s’ajustin a les necessitats reals i situacions personals de les persones  usuàries i siguin suficients per garantir el seu projecte vital.

Cal crear mecanismes àgils i efectius per revisar les hores del servei als diferents moments vitals de la persona seguint els paràmetres d’ajustament raonable ja que poques persones necessitaran moltes hores i moltes persones necessitaran poques hores.

06. Facilitar fórmules administratives per l'autogestió i la contractació de l'Assistència Personal entre particulars. El sistema d'adjudicació dels serveis d'Assistència Personal ha de garantir que la decisió recaigui en la persona i no en els professionals.

07. Que existeixin requisits per les entitats homologades per fer Assistència Personal, per tal que la figura no es desvirtuï i permeti protegir a la persona amb discapacitat usuària del servei d’ingerències de tercers.

08. Reconvertir els serveis d’atenció domiciliària municipals que s’escaiguin en Serveis d’Assistència Personal, per promoure la vida independent. Impulsar la superació del model familiar d’atenció a la dependència perquè les persones cuidadores surtin de la precarietat i de l’economia submergida.

09. Que en el desplegament de la figura de l’Assistent Personal, es garanteixi un preu/hora adequat per tal de fer viable el servei, tenint en compte la personalització que implica l’Assistència Personal i el preu que actualment estan rebent els Serveis d’Ajuda a Domicili (no personalitzats i per tant més econòmics).

10. Promoure els grups d’iguals per fomentar l’autonomia personal i la vida independent.

11. Impulsar la formació en vida independent en els professionals sociosanitaris i dels serveis socials per tal que acompanyin en el desplegament de la figura de l’Assistent Personal.

Per tot allò exposat, considerem que els responsables polítics i les administracions públiques han de vetllar perquè es facin efectius els drets ja que és d’obligat compliment i segons el principi de subsidiarietat que les administracions han d’acompanyar a la ciutadania en l’exercici dels seus drets.

Les entitats sota signants demanem als responsables polítics de la ciutat de Terrassa, que es sumin a l’aposta per assolir que totes les persones que ho necessitin tinguin reconeguda i assignada l’Assistència Personal que necessiten per millorar la seva qualitat de vida i el benestar social.

A Terrassa, febrer de 2020.

 


ENTITATS SIGNANTS DEL MANIFEST

SERVEI D'ASSISTÈNCIA PERSONAL

Federació d'Associacions de Veïns de Badalona

Associació d'Economia Solidària de Terrassa

Som Mobilitat

Grup Mefi Terrassa

Casal de la Dona Terrassa

Associació Gent Gran Parc de Sant Jordi de Terrassa

Comunitat Bahá'I de Terrassa

Associació de Veïns del Barri d'Egara de Terrassa

Grup de Dones d'Egara

Associació ProHabitatge

CUP-Terrassa

Esplai Boterut

Associació de Veïns Poble Nou - Zona Esportiva

Gremi de la Construcció del Vallès

Colla Diables Maurina de Terrassa

Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca
 

Fundació Privada Ramon Martí i Bonet contra la ceguera

Unió Empresarial Metal·lúrgica

Institut Industrial de Terrassa

Bitxo del Torrent Mitger de Terrassa

ONCE

Escola d'Educació Especial Crespinell

Cecot

Fundació Privada AVAN

FUPAR - Fundació President Amat Roumens

Grup Municipal de Junts per Terrassa

Associació Veïnal Can Roca

Observatori dels Drets Socials de Terrassa

Comissió de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

 

Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere
 

Ministerio Evangélico Palabra Viva

Associació de Veïns de Can Palet de Vista Alegre

Agrupació Folklòrica Amunt i Crits

Associació Esportiva de TaiJiQuan Yùyán

Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa

 

Fundació Torre del Palau

Espai Drets

Fundació ECOM

Proubarreres de Terrassa

Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Actes d'adhesió al Manifest
de l'Assistent Personal a Terrassa

 

Benvolgudes entitats i mitjans de comunicació,
Us escric ja que des de la Sindicatura de Greuges i conjuntament amb el Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana (Espai Drets), Prou Barreres i la Fundació ECOM es va impulsar un grup de treball per tal de defensar els drets de les persones amb discapacitat de la nostra ciutat i aconseguir que a Terrassa, es faci realitat la figura d'Assistència Personal, imprescindible per a que les persones amb discapacitat puguin viure en igualtat de condicions que la resta.

Després d'aquests mesos i de les realitats viscudes per la pandèmia, encara pren més sentit seguir impulsant la creació d'un servei municipal d’assistència personal a la nostra ciutat.

Es per això que us convoquem el Dijous dia 10 de Juny de 2021 a les 18:00h a la Masia Freixa per tal de signar i donar suport al document que us adjuntem i que recull aquesta petició.

La proposta és convocar posteriorment una reunió amb l'Ajuntament per tal de poder començar a treballar en la posada en marxa de la iniciativa.

Rebeu una forta salutació.

P.D. Es compliran les mesures de la Covid19 com l'ús obligatori de la mascareta, distància mínima 1,5 m i gel hidroalcohòlic.

Oficina de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa
Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana (Espai Drets)
Prou Barreres
Fundació ECOM

Benvolguts i benvolgudes,


Us presentem el Manifest per al Servei d'Assistent Personal a Terrassa amb l'objectiu que proporcioni un suport humà dirigit per a les persones amb discapacitat, perquè puguin decidir en tot moment, i tinguin el control sobre què fer, de quina manera i en quin moment, fent possible la seva vida independent i facilitant la seva inclusió a la comunitat.

Després de mesos de treball, us presentem aquest nou document i us demanem si hi voleu donar suport amb la vostra signatura pública en una propera convocatòria amb totes les entitats, associacions, agents socials que s'adhereixin, davant els mitjans de comunicació, per tal d'aconseguir defensar els nostres drets, amb dignitat i perseverança.

En cas que estigueu interessats en donar suport al Manifest per al Servei d'Assistent Personal a Terrassa, us demanem que ens feu arribar el logotip de la vostra entitat i el nom de la persona representant de l'associació que signarà l'adhesió, que en cas d'absència el dia de la convocatòria de la signatura, podrà delegar en una altra persona.

Podeu compartir aquest missatge o fer-ne la difusió que sigui necessària amb totes les entitats o col·lectius que penseu que hi puguin estar interessades, així com també us demanem que us poseu en contacte amb nosaltres per tal de resoldre qualsevol dubte o aclariment que considereu que sigui necessari satisfer abans de la seva signatura.

Us recordem l'acte de presentació del passat dimecres 13 de novembre de 2019 a 18h a la Masia Freixa de Terrassa on trobareu més informació a https://www.sindicaterrassa.org/assistent-personal, i us donarem 15 dies com al temps per a rebre la vostra resposta per l'adhesió al document adjunt amb el dia de termini: 13 de març de 2020.

Agraïm la vostra dedicació, atenció i tasca social, desitgem que veieu amb bons ulls el nostre oferiment i doneu suport al Manifest per al Servei d'Assistent Personal a Terrassa, com una nova possibilitat de millora, creixement i apoderament ciutadà i associatiu perquè seguim pensant que “L’única lluita que es perd, és la que s’abandona”.

Atentament,

Les entitats signants del Manifest.

EJR6b6pWsAEenSC.jpg
191113_convo_assistent_personal_terrassa
bottom of page