Manifest

Servei d'Assistència Personal

L'Assistència Personal és el servei que proporciona el suport necessari a una persona amb discapacitat per tal que aquesta pugui dur a terme el seu projecte de vida amb la màxima autonomia i autodeterminació. Garanteix a la persona l’exercici dels seus drets i una major igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania.

L'autodeterminació és l'habilitat de la persona per definir i aconseguir els seus propis objectius. La persona determina les seves fites i les activitats en les que precisa suport. Així doncs, la funció de l'Assistent Personal és proporcionar el suport necessari perquè la persona amb discapacitat pugui dur a terme les activitats que conformen el seu projecte vital.

Apostem per l’autonomia i la dignitat de totes les persones, per tal que puguin exercir el dret a decidir el com i on volen viure la seva vida.

Apostem pel model social de la discapacitat i per la filosofia de vida independent, on es concep la persona amb discapacitat com un membre de ple dret amb obligacions però també amb els mateixos drets que la resta de la població, uns drets que com tota ciutadania han de poder exercir amb la màxima autonomia personal.

Tot i l’anunci per part del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Sr. Chakir el Homrani, del desplegament progressiu de l’assistent personal a partir del 2020 a través d’una nova ordre que reguli l’assistència personal, el Col·lectiu d’Entitats que donem suport al desplegament de l’Assistència Personal a Terrassa demanem l’aplicació de les següents propostes:

01. Millorar els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida independent de les persones amb discapacitat; garantint el dret a viure i envellir dignament a casa, i a viure autònomament; i prioritzant el desenvolupament de la figura de l'Assistent Personal.

02. Crear serveis municipals d’Assistència Personal, tal i com existeix a l’Ajuntament de Barcelona i en línia amb el que marca l’Observació 5 de l’Article 19 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’Organització de Nacions Unides (ONU) i la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants de Terrassa i que són d’obligat compliment.

03. Crear una Oficina Local de Vida Independent, així com els Serveis de Promoció de l'Autonomia Personal, en col·laboració amb el teixit associatiu del territori, encarregats de desenvolupar programes que facin efectiu el dret de les persones amb discapacitat a ser incloses a la comunitat i a portar una vida independent lliurement escollida.

04. Garantir la coordinació de l’administració pública local amb la Generalitat de Catalunya per tal que es desenvolupi la prestació d’Assistència Personal i els serveis municipals dins dels paràmetres de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’Organització de Nacions Unides (ONU). Aquest és un tema fonamental per tal que aquesta prestació, recollida a la llei estatal (39/2006), permeti a la persona que ho requereixi tenir possibilitats reals d’Assistència Personal.

05. Vetllar per que en el desenvolupament de l’Assistència Personal les hores s’ajustin a les necessitats reals i situacions personals de les persones  usuàries i siguin suficients per garantir el seu projecte vital.

Cal crear mecanismes àgils i efectius per revisar les hores del servei als diferents moments vitals de la persona seguint els paràmetres d’ajustament raonable ja que poques persones necessitaran moltes hores i moltes persones necessitaran poques hores.

06. Facilitar fórmules administratives per l'autogestió i la contractació de l'Assistència Personal entre particulars. El sistema d'adjudicació dels serveis d'Assistència Personal ha de garantir que la decisió recaigui en la persona i no en els professionals.

07. Que existeixin requisits per les entitats homologades per fer Assistència Personal, per tal que la figura no es desvirtuï i permeti protegir a la persona amb discapacitat usuària del servei d’ingerències de tercers.

08. Reconvertir els serveis d’atenció domiciliària municipals que s’escaiguin en Serveis d’Assistència Personal, per promoure la vida independent. Impulsar la superació del model familiar d’atenció a la dependència perquè les persones cuidadores surtin de la precarietat i de l’economia submergida.

09. Que en el desplegament de la figura de l’Assistent Personal, es garanteixi un preu/hora adequat per tal de fer viable el servei, tenint en compte la personalització que implica l’Assistència Personal i el preu que actualment estan rebent els Serveis d’Ajuda a Domicili (no personalitzats i per tant més econòmics).

10. Promoure els grups d’iguals per fomentar l’autonomia personal i la vida independent.

11. Impulsar la formació en vida independent en els professionals sociosanitaris i dels serveis socials per tal que acompanyin en el desplegament de la figura de l’Assistent Personal.

Per tot allò exposat, considerem que els responsables polítics i les administracions públiques han de vetllar perquè es facin efectius els drets ja que és d’obligat compliment i segons el principi de subsidiarietat que les administracions han d’acompanyar a la ciutadania en l’exercici dels seus drets.

Les entitats sota signants demanem als responsables polítics de la ciutat de Terrassa, que es sumin a l’aposta per assolir que totes les persones que ho necessitin tinguin reconeguda i assignada l’Assistència Personal que necessiten per millorar la seva qualitat de vida i el benestar social.

A Terrassa, febrer de 2020.

 

Benvolguts i benvolgudes,


Us presentem el Manifest per al Servei d'Assistent Personal a Terrassa amb l'objectiu que proporcioni un suport humà dirigit per a les persones amb discapacitat, perquè puguin decidir en tot moment, i tinguin el control sobre què fer, de quina manera i en quin moment, fent possible la seva vida independent i facilitant la seva inclusió a la comunitat.

Després de mesos de treball, us presentem aquest nou document i us demanem si hi voleu donar suport amb la vostra signatura pública en una propera convocatòria amb totes les entitats, associacions, agents socials que s'adhereixin, davant els mitjans de comunicació, per tal d'aconseguir defensar els nostres drets, amb dignitat i perseverança.

En cas que estigueu interessats en donar suport al Manifest per al Servei d'Assistent Personal a Terrassa, us demanem que ens feu arribar el logotip de la vostra entitat i el nom de la persona representant de l'associació que signarà l'adhesió, que en cas d'absència el dia de la convocatòria de la signatura, podrà delegar en una altra persona.

Podeu compartir aquest missatge o fer-ne la difusió que sigui necessària amb totes les entitats o col·lectius que penseu que hi puguin estar interessades, així com també us demanem que us poseu en contacte amb nosaltres per tal de resoldre qualsevol dubte o aclariment que considereu que sigui necessari satisfer abans de la seva signatura.

Us recordem l'acte de presentació del passat dimecres 13 de novembre de 2019 a 18h a la Masia Freixa de Terrassa on trobareu més informació a https://www.sindicaterrassa.org/assistent-personal, i us donarem 15 dies com al temps per a rebre la vostra resposta per l'adhesió al document adjunt amb el dia de termini: 13 de març de 2020.

Agraïm la vostra dedicació, atenció i tasca social, desitgem que veieu amb bons ulls el nostre oferiment i doneu suport al Manifest per al Servei d'Assistent Personal a Terrassa, com una nova possibilitat de millora, creixement i apoderament ciutadà i associatiu perquè seguim pensant que “L’única lluita que es perd, és la que s’abandona”.

Atentament,

Les entitats signants del Manifest.

L'Assistent Personal a Terrassa

EJR6b6pWsAEenSC.jpg
191113_convo_assistent_personal_terrassa