top of page

Actuacions d'Ofici

Són aquelles actuacions en les quals la Síndica, arran d’un nombre elevat de queixes presentades per la ciutadania o d’una apreciació personal, observa que el funcionament de l’Administració Municipal en un determinat aspecte perjudica de manera general i decideix recomanar a les autoritats locals la seva modificació o millora, com a prevenció de la vulneració dels drets de la ciutadania.

Síndica Terrassa

Actuacions d'Ofici durant els anys:

2021
Amb data 22 de desembre, la Síndica de Greuges de Terrassa va presentar a l'Ajuntament de Terrassa la següent Actuació d'Ofici:
Actuació d’ofici 1/2021
Convocatòria d’una consulta popular no referendària per a que les ciutadanes i els ciutadans afectats per l’actuació municipal generada per la instal·lació dels contenidors de recollida lateral per la dreta al Barri de Can Boada manifestin la seva opinió
2020
Amb data 15 de desembre, la Síndica de Greuges de Terrassa va presentar a l'Ajuntament de Terrassa la següent Actuació d'Ofici:
Actuació d’ofici 1/2020
Revisió dels protocols i accions a realitzar per part del Padró Municipal d’Habitants de Terrassa per donar compliment a les Instruccions tècniques per als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal descrites a la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la “Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local”.
2019
Amb data 19 de desembre, la Síndica de Greuges de Terrassa va presentar a l'Ajuntament de Terrassa la següent Actuació d'Ofici:

 

Actuació d'ofici 3 /2019
Revisar el replanteig de la taxa de guals pel que fa als nous paràmetres de càlcul i a la seva aplicació escalonada, establint un període de transició que tingui en compte el principi de proporcionalitat que inspira l'ordenament jurídic tributari.

NO ACCEPTADA

Amb data 23 de maig, la Síndica de Greuges de Terrassa va presentar a l'Ajuntament de Terrassa la següent Actuació d'Ofici:

Actuació d'Ofici 2/2019

Implementació del projecte de futur del barri de Ca n'Anglada

NO ACCEPTADA

Amb data 20 de maig, la Síndica de Greuges de Terrassa va presentar a l'Ajuntament de Terrassa la següent Actuació d'Ofici:

Actuació d'ofici 1/2019
Modificar la placa de senyalització vertical ubicada a l’espai restringit controlat per càmeres que té accés a la Plaça de la Quadra de Vallparadís, especificant quins vehicles són autoritzats per accedir-hi.

ACCEPTADA

2018

Actuació d'ofici 1/2018
Fomentar el model de Policia de proximitat que actua com una policia d'educació cívica quan un/a menor d'edat té un comportament que pertorbi la convivència ciutadana.

ACCEPTADA

Actuació d'ofici 2/2018
Fer efectiu el dret a la defensa de les persones que han rebut una resolució denegatòria del dret a ser perceptor/a de la Renda Garantida de Ciutadania, mitjançant la signatura d’un Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa amb la finalitat de donar suport jurídic a les persones afectades.

ACCEPTADA

Actuació d'ofici 3/2018
Regular les condicions de circulació que són aplicables als vehicles de mobilitat personal a la nostra ciutat, introduint aquesta nova ordenació dins l'Ordenança Municipal reguladora de la circulació de persones i vehicles en les vies urbanes.

ACCEPTADA

Actuació d'ofici 4/2018
Crear un servei de neteja que s'encarregui d'eliminar les pintades, tags i els grafits de les façanes privades de la nostra ciutat i regular, mitjançant Ordenança, el protocol a seguir pels propietaris afectats per sol·licitar la intervenció d'aquest servei municipal.

PENDENT DE RESPOSTA. Reclamada la resposta el 13/03/19 i el 09/05/19

Actuació d'ofici 5/2018
Recolzar el model d'escola inclusiva desenvolupat per l'Escola Crespinell i fer possible que el centre d'educació especial s'ubiqui en un espai adequat per atendre les necessitats del seu alumnat i en el que es garanteixi la continuïtat del treball conjunt entre l'Escola Lanaspa, l'INS Montserrat Roig i l'Escola Crespinell que ha projectat Terrassa com a ciutat capdavantera d'un model educatiu inclusiu i en pro de la diversitat.

ACCEPTADA

Actuació d'ofici 6/2018
Actuació d'ofici en defensa de l'interès superior de l'Infant.

ACCEPTADA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

bottom of page