top of page

Actuació investigadora

Admès el greuge o iniciada l’actuació d’ofici, el/la Síndic/a promourà l'oportuna investigació sumària i informal per a l'esclariment dels supòsits de la mateixa. La investigació podrà incloure, si ho considera oportú, la convocatòria a l’afectat en audiència, per tal de conèixer millor i/o aprofundir en els motius de la seva queixa o reclamació.

 

En qualsevol cas, es donarà compte del contingut substancial de la queixa o reclamació o de l’actuació d’ofici a l'Ajuntament, per tal que en el termini d’1 mes, prorrogable a criteri del Síndic/a d'acord amb les circumstàncies de cada cas, elabori i presenti un informe justificatiu mitjançant escrit, presentat en suport físic o electrònic, sobre els fets objecte de la queixa o reclamació o de l’actuació d’ofici.

 

Si la petició que es tramita afecta la conducta de persones que estiguin al servei de l'Organització Municipal, al mateix temps que es realitza l'actuació prevista al paràgraf anterior, la Sindicatura comunicarà aquesta circumstància al Cap de Recursos Humans, i requerirà la persona afectada per tal que en el termini establert, que mai serà inferior a deu dies ni superior a 20 dies, respongui per escrit sobre els fets o les circumstàncies que són objecte d'investigació, i per tal que aporti els documents, els testimonis i les proves complementàries que consideri més adients. Sens perjudici d'aquesta actuació, la Sindicatura podrà requerir la persona afectada per tal que comparegui a informar.

Accés a la informació

en l'actuació investigadora de la Síndica

El/la Síndic/a té dret a accedir als antecedents, les dades i informacions que es trobin en poder dels serveis de l'Ajuntament o dels seus ens dependents i resultin necessaris per al desenvolupament de la seva funció, accés que es regirà per les següents prescripcions:

 

  • El dret d'accés a la informació s'exercirà procurant no afectar l'eficàcia del funcionament dels serveis públics. La forma normal d’accés a la informació de caràcter públic serà el lliurament de còpia electrònica o en paper, i l’accés a la informació que no tingui aquest caràcter s’efectuarà mitjançant exhibició en la dependència que la custodiï, sens perjudici que, en cas que precisi un estudi i anàlisi detallats, pugui obtenir-ne còpies, previ coneixement de l’òrgan competent.

  • El/la Síndic/a té el deure de guardar reserva en relació amb les informacions que se li puguin facilitar per fer possible el desenvolupament de la seva funció. Igualment, el/la Síndic/a haurà de respectar la confidencialitat de la informació a què tingui accés per raó del càrrec.
     

  • El/la Síndic/a actuarà amb plena confidencialitat i protegirà el dret a l’honor i a la intimitat de terceres persones, evitant la difusió de dades personals en les resolucions, informes i, en general, en tota la documentació que emeti, de conformitat amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal vigent.

Suspensió de les actuacions

El/la Síndic/Síndica Municipal de Greuges haurà de suspendre la tramitació davant les situacions que seguidament s'indiquen:

 

  • Si en el transcurs de les investigacions observés indicis que s'han comès infraccions susceptibles de correcció. En aquest cas suspendrà la tramitació i ho posarà en coneixement de l’Ajuntament perquè aquest adopti les mesures i actuacions oportunes.

  • Si un cop iniciada la tramitació, s'iniciés un procediment en l'àmbit judicial en base als mateixos fets que motivaren la queixa o reclamació.

 

El/La Síndic/a també podrà suspendre la tramitació en aquells casos que ho consideri oportú per una millor resolució del cas. L’esmentada suspensió s’haurà de motivar i notificar a la persona interessada, establint el termini màxim durant el qual podrà estar suspès. Aquest termini no podrà ser mai superior als 3 mesos.

bottom of page