top of page
isabel_marques_amat.jpg

La Síndica de Terrassa

Fotografia: Marta Begué / Francesc Muntada.

Em dic Isabel Marquès i Amat. Sóc egarenca i llicenciada en dret amb un ampli bagatge professional com assessora jurídica. També estic vinculada al món associatiu terrassenc i de cooperació internacional, participant voluntàriament amb ALBA, Integralba - ECOinserció, Oncolliga, Salut Mental, Teixidors de Terrassa, Comissió del Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Terrassa, Espai de Drets i Fundació Arxiu Tobella. Actualment, ocupo el càrrec de Síndica Municipal de Greuges de Terrassa.


Des del 15 de febrer de 2018, dia en què vaig prendre possessió efectiva del càrrec, exerceixo com a Síndica. Vint-i-tres dels vint-i-set membres del Consistori van votar a favor (els quatre restants, tres de C’s i un del PP, es van abstenir) de la proposta de l’Alcalde, Alfredo Vega, en què em proposava per exercir el càrrec de Síndica. L’Alcalde, tenint en compte el resultat del procés participatiu endegat en el transcurs de l’any 2017 per l’elecció del/la Síndic/a -amb un 80% de suport de la ciutadania a la meva candidatura- i prèvia valoració de la Junta de Portaveus del Consistori, va sotmetre al Ple Municipal del dia 25 de gener de 2018 l’elecció de la meva candidatura al càrrec i, conseqüentment, vaig ser nomenada Síndica Municipal de Greuges de la nostra ciutat per un període de 5 anys.

Ostento un coneixement profund d’aquesta Institució que ve avalada per la meva experiència en el càrrec durant més de 6 anys (2010-2016). Afronto aquest segon mandat com a Síndica amb la ferma voluntat de seguir treballant per la defensa dels drets de la ciutadania en la seves relacions amb l’Administració Municipal i d’actuar com a supervisora i col·laboradora de l’Administració amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament.
 

Antecedents de la Sindicatura

La figura de l’Ombusdman va néixer a Suècia amb la Constitució de 1809, amb la finalitat d’establir un control addicional per al compliment de les lleis, supervisar la seva aplicació per part de l’administració pública, i crear una nova via - àgil sense burocràcia - per donar a conèixer les queixes dels ciutadans i ciutadanes als governants sobre les possibles arbitrarietats comeses per l’autoritat.

Amb la Constitució Espanyola, s’instaurà un nou concepte de les relacions entre la ciutadania i les Administracions Públiques que la serveixen. Aquestes relacions es basen en el coneixement dels drets i de les llibertats públiques que els primers tenen en front d’aquestes, i que requereixen una constant revisió i millora dels mecanismes interns necessaris per garantir llur exercici. La Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques preveu un catàleg de drets dels ciutadans i ciutadanes i imposa a l’Administració l’obligació d’adoptar les mesures oportunes que impedeixin, dificultin o retardin l’exercici dels drets dels interessats o el respecte als seus interessos legítims.

Les normes jurídiques de la Institució les trobem a la Llei catalana de Règim Local que estableix els procediments administratius i jurídics que les persones poden portar a terme per a la defensa del seu dret com a administrat, però també manifesta que poden demanar l’actuació de la Institució del/la Síndic/a de Greuges Municipal.

A Catalunya, la figura de l’Ombusdman es coneix amb el nom de Síndic/a de Greuges o Defensor/a de la ciutadania. El/la Síndic/a té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació o manca d’actuació de les diverses administracions.

L’Ajuntament de Terrassa, amb la voluntat d’avançar en la protecció dels drets de la ciutadania va aprovar el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, instaurant la figura del/de la Síndic/a, augmentant així les possibilitats de defensa dels drets fonamentals i llibertats de la ciutadania de Terrassa. El 29 d’abril de 2004, el Sr. Joan Sales va ser nomenat primer Síndic de la ciutat i, en finalitzar el seu mandat de cinc anys, prengué el relleu la Sra. Isabel Marquès Amat, Síndica Municipal de Greuges de Terrassa del 29 gener de 2010 fins l’11 d’abril de 2016. El 2017 l’Ajuntament va impulsar el procés participatiu per l’elecció i nomenament del/la Síndic/a, essent la Sra. Isabel Marquès Amat l’opció més votada per la ciutadania per exercir novament el càrrec de Síndica fins el 2023.

Els/les síndics/ques i defensors/es vetllen perquè la ciutadania pugui gaudir d’una bona administració local. L’objectiu de la institució és la defensa dels drets de les persones en l’àmbit local, per la qual cosa pot supervisar l’administració municipal. La seva actuació suposa examinar i resoldre les queixes formulades d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat. També pot actuar com a facilitadora sempre que les parts ho consentin o bé proposar fórmules de conciliació o acord entre l’administració i la ciutadania.

La base legal de la Institució es troba en la Llei municipal de Règim Local de Catalunya des de 2003, any en què va ser aprovat el primer Reglament d’aquesta institució amb la missió de vetllar pels drets i les llibertats dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa, en les seves relacions amb l’ajuntament, o amb els seus organismes autònoms i empreses dependents. La competència material l’exerceix sobre els actes administratius o les situacions de fet relacionats amb l’Ajuntament i especialment amb el drets i llibertats establerts en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC).

bottom of page